Vijesti i događanja

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručnog suradnika

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje na radna mjesta


Stručni suradnik za operativno provođenje istraživanja i koordinaciju stručnih suradnika iz škola obuhvaćenih istraživanjem na projektu "Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)", na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do isteka trajanja projekta, 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti: zvanje magistra društvenog smjera – polje psihologije, posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome i ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Prednost: zvanje magistra edukacije psihologije ili godinu dana radnog iskustva ili stručnog osposobljavanja na radnom mjestu stručnog suradnika – psihologa u osnovnoj školi ili upisan poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije ili godinu dana radnog iskustva na poslovima suradnika na znanstvenom projektu iz područja društvenih znanosti, polje psihologije ili radno iskustvo u nastavi na studiju psihologije ili autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Fakultet zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se poštom na adresu Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.