Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor nastavnika i suradnika

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana estetika na Odsjeku za filozofiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Odsjeku za kroatistiku.

3. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Odsjeku za germanistiku.

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filozofija na Odsjeku za kulturalne studije (do povratka odsutne djelatnice).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Uz prijavu na natječaj za točke 1. i 2. potrebno je priložiti:
-     životopis (europski format CV),
-     presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti,
-     odluku o izboru u znanstveno zvanje,
-     opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
-     preslika identifikacijske isprave,
-     popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 

Popis radova, životopis i opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Prilikom prijave pod točkom 1. prednost imaju kandidati s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu iz područja Filozofije umjetnosti, iz područja Filozofije književnosti i srodnih područja poput Epistemologije i Metafilozofije, u realizaciji znanstvenih projekata i u poslovima izdavanja znanstvenih časopisa i zbornika.

Uz prijavu na natječaj za točku 3. potrebno je priložiti:
-     životopis (europski format CV),  
-     presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
-     opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
-     uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim
      osobinama za pristupnika koji se bira prvi put,
-     preslika identifikacijske isprave,
-     popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 

Popis radova, životopis i opis nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uz prijavu na natječaj za točku 4. potrebno je priložiti:
-     životopis (europski format CV),
-     dokaz o stečenom doktoratu znanostiiz filozofije,
-     prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
-     uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim
      osobinama za pristupnika koji se bira prvi put,
-     preslika identifikacijske isprave.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Preslike isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o pozna­vanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.