Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor docenta

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odsjeku za povijest.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti,
- odluku o izboru u znanstveno zvanje,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- preslika identifikacijske isprave,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 

Popis radova, životopis i opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Očekuje se da pristupnik/ca izvrsno poznaje europski kontekst srednjeg vijeka i da ima iskustva u poznavanju kulturne baštine europskog srednjovjekovlja.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u radu na administrativnim poslovima oko realizacije nastavnih programa i rada sa studentima, administrativnim poslovima znanstvenih časopisa, organizaciji znanstvenih skupova, te iskustvo u interdisciplinarnom podučavanju na predmetima za ostvarenje nastavničkih kompetencija.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Preslike isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o pozna­vanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.