Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto

Sveučilište u Rijeci,
Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za zapošljavanje na radno mjesto
 

Koordinatora/ice projektnih aktivnosti u Centru za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci (CZS Rijeka) na projektu "Humano obrazovanje – odgovorno društvo" na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do isteka trajanja projekta, 1 izvršitelj (m/ž). 
 

Uvjeti:
· zvanje magistar/ra društvenog ili humanističkog smjera,
· najmanje 1 godinu radnog iskustva u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome/svjedodžbe), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto.
 
Prednosti:
· poznavanje tema vezanih za feminizam, teoriju roda te područja seksualnosti,
· iskustvo pisanja projekata (projektna kultura),
· rad na volonterskim projektima,· rad s različitim dobnim skupinama i u neprofitnom sektoru,
· odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
· odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office-Excel, Word,
  Powerpoint, Internet),
· komunikacijske i organizacijske vještine,
· poznavanje logističkih i administrativnih poslova.

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Fakultet zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s napomenom: „Za natječaj u CZS Rijeka“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.