Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor nastavnika

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogije, grana obiteljska pedagogija i grana pedagogija ranog i predškolskog odgoja na Odsjeku za pedagogiju.
 
2. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (bez zasnivanja radnog odnosa).
 
3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistika na Odsjeku za germanistiku.
 
4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologije, grane kroatistika za rad na kolegijima iz područja teorije jezika, pragmalingvistike, semantike i tekstne lingvistike na Odsjeku za kroatistiku.
 
5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika za rad na kolegijima iz područja povijesti hrvatskoga jezika, hrvatskoga standardnoga jezika i jezične kulture u obrazovanju na Odsjeku za kroatistiku.

6. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika za rad na kolegijima iz starije hrvatske književnosti (književnosti srednjega i ranoga novoga vijeka) na Odsjeku za kroatistiku.
 
7. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.
 
8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.
 
9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na Odsjeku za filozofiju.


Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17) te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz prijavu prilažu:

  • životopis (europski format CV),
  • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto,
  • dokaz o izboru u znanstveno zvanje,
  • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
  • popis radova i same radove.

 
Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnik treba imati barem dvadeset godina iskustva podučavanja na sveučilišnoj razini, te postignuća u vezi s provođenjem znanstvenih istraživanja, pisanjem znanstvenih radova, prezentacijom rezultata istraživanja i objavljivanjem znanstvenih članaka. Također je potrebno iskustvo sudjelovanja u individualnom i grupnom radu i savjetovanju s roditeljima, projektima lokalne zajednice kao i u provedbi programa prevencije. Pristupnik treba imati znanje i  iskustvo uporabe programa za statističku obradu podataka (SPSS).
 
Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnik treba imati iskustvo u području jezične prakse u kontekstu poučavanja njemačkog kao stranog jezika (DAF) i translatologije (sudjelovanje u nastavi, provođenje znanstvenih i/ili stručnih istraživanja, publiciranje znanstvenih i/ili stručnih radova). 
PREDNOSTI: izvorni govornik njemačkog i hrvatskog jezika te izvrsno poznavanje engleskog jezika (na razini C2 prema Europskom jezičnom okviru), iskustvo u izradi studijskih programa. Poželjno je i višegodišnje iskustvo u prevođenju stručnih i umjetničkih tekstova.
 
Uvjeti pod točkom 4.: Pristupnik treba imati minimalno četiri godine akademskoga iskustva u podučavanju te postignuća u vezi s provođenjem znanstvenih istraživanja, pisanjem znanstvenih radova, prezentacijom rezultata istraživanja i objavljivanjem znanstvenih članaka. Također je potrebno iskustvo u uredništvu znanstvenih časopisa ili zbornika, iskustvo u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenih konferencija. Pristupnik treba biti sposoban predavati i na engleskom i njemačkom jeziku, pa razina poznavanja tih dvaju jezika treba biti razina C1.
 
Uvjeti pod točkom 5.: Pristupnik treba imati minimalno četiri godine akademskoga iskustva u podučavanju te postignuća u vezi s provođenjem znanstvenih istraživanja, pisanjem znanstvenih radova, prezentacijom rezultata istraživanja i objavljivanjem znanstvenih članaka. Također je potrebno iskustvo u uredništvu znanstvenih časopisa ili zbornika, iskustvo u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenih konferencija. Pristupnik treba biti sposoban predavati i na engleskom jeziku pa razina poznavanja engleskoga jezika treba biti razina C1.
 
Uvjeti pod točkom 6.: Pristupnik treba imati najmanje 10 godina akademskoga iskustva u istraživanju starije hrvatske književnosti kao i u podučavanju starije hrvatske književnosti na akademskoj razini. Također je potrebno iskustvo u uredništvu znanstvenih časopisa ili zbornika, iskustvo u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenih konferencija.
 
Uvjeti pod točkom 7.: Od pristupnika se očekuje da ima doktorat iz hrvatske književnosti  i teorije i povijesti književnosti; predavačko iskustvo iz područja književnosti (hrvatska književnost) na akademskoj razini, na relevantnim kolegijima (hrvatska književnost devetnaestoga i dvadesetoga stojeća). Poželjno je iskustvo u mentoriranju završnih radova, iskustvo objavljivanja znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, sudjelovanje na konferencijama i simpozijima u zemlji i inozemstvu, te akademsko administrativno iskustvo.
 
Uvjeti pod točkom 8.: Pristupnik treba imati ranije stečeno iskustvo u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu, preferira se stečeno iskustvo u grani didaktike.
 
Uvjeti pod točkom 9.: Pristupnik treba imati završen diplomski studij filozofije. Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz polja filozofije.
 
Dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama iz područja filozofije logike i kritičkog mišljenja. 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.