Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika za rad na kolegijima iz područja stilistike, kognitivne lingvistike i hrvatskog standardnog jezika na Odsjeku za kroatistiku.


2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na Odsjeku za povijest.

3. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane ontologija (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja interdisciplinarne humanističke znanosti na Odsjeku za kulturalne studije.

5. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

6. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, za rad na projektu „ET TIBI DABO: naručitelj i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine (IP-2016-06-1265)“.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici uz prijavu za točku 1., 2. i 3. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju,
- presliku identifikacijske isprave,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i same radove.

Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnik treba imati minimalno četiri godine akademskoga iskustva u podučavanju te postignuća u vezi s provođenjem znanstvenih istraživanja, pisanjem znanstvenih radova, prezentacijom rezultata istraživanja i objavljivanjem znanstvenih članaka. Poželjno je iskustvo u mentoriranju završnih i diplomskih radova, iskustvo u organizacijskom i programskom odboru znanstvenih konferencija, iskustvo u organizaciji diplomskih (izvanrednih) i poslijediplomskih (doktorskih) studija, te iskustvo u uredničkim poslovima.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnik treba imati minimalno četiri godine akademskoga iskustva u podučavanju, držanju seminara, vježbi i ispita iz kolegija ranonovovjekovne hrvatske i svjetske povijesti, iskustvo u pisanju znanstvenih radova, prezentaciji rezultata istraživanja i objavljivanju znanstvenih članaka.
Prednost: Iskustvo u podučavanju metoda i pedagoških pristupa radi implementacije u nastavi povijesti, rad u realizaciji nastavnih programa.

Pristupnici uz prijavu za točku 4. i 5. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju,
- presliku identifikacijske isprave,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija (za točku 5.),
- prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada (za točku 4.).

Uvjeti pod točkom 4.: Pristupnik treba imati najmanje četiri godine iskustva rada u visokom obrazovanju. Pristupnici trebaju pokazati značajnu stručnost u poljima filmskih i vizualnih studija, kao i u području kulturalnih studija. Također, pristupnici trebaju imati dokazano iskustvo na polju istraživanja, kao i međunarodne publikacije u polju filmskih i medijskih studija te kulturalnih studija.
Prednost: Iskustvo rada na razvoju studijskih programa u visokoškolskom obrazovanju.

Pristupnici uz prijavu za točku 6. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
- presliku identifikacijske isprave,
- prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada.

Uvjeti pod točkom 6.: Završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili integrirani studij povijesti umjetnosti, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski, diplomski ili integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studiji, poznavanje jednog stranog jezika.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Pristupnici koji se biraju prvi put u znanstveno-nastavno ili suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.