Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika - asistenata

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 

1. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za povijest (bez zasnivanja radnoga odnosa).


2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Katedri za umjetnost starog i srednjeg vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti.
 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17).

Pristupnici pod točkom 1. trebaju priložiti:
 • pismo prijave na natječaj,
 • životopis,
 • diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom),
 • preslika identifikacijske isprave.

 
Pristupnici koji pod točkom 1. ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor.
 
Pristupnici pod točkom 2. trebaju priložiti:

 • pismo prijave na natječaj,
 • životopis,
 • diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika identifikacijske isprave.

 
Prilikom prijave pod točkom 2. prednost imaju kandidati s dobrim poznavanjem engleskog jezika, upisanim doktorskim studijem iz područja humanističkih znanosti polja povijesti umjetnosti i iskustvom u visokoškolskoj nastavi.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
S naznakom: »Za natječaj _______ (navesti naziv radnog mjesta)«.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.