Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za književnost na Odsjeku za anglistiku.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odsjeku za povijest.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane razvojna psihologija na Odsjeku za psihologiju.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici uz prijavu prilažu:

  • životopis (europski format CV),
  • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
  • odluku o izboru u znanstveno zvanje,
  • presliku identifikacijske isprave,
  • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
  • popis radova i same radove.

 
 
Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.