Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike na Odsjeku za germanistiku.
 
2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike na Odsjeku za germanistiku.
 
3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorije i povijest književnosti na Odsjeku za kulturalne studije.
 
4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku, za rad na kolegijima iz područja paleoslavistike, hrvatskoga glagoljaštva te povijesne gramatike i dijalektologije hrvatskoga jezika.
 
5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorije i povijesti književnosti na Odsjeku za kroatistiku, za rad na kolegijima iz svjetske književnosti, s predavačkim iskustvom iz područja filmske umjetnosti.
 
6. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku, za rad na kolegijima iz suvremenoga hrvatskoga standardnog jezika, s predavačkim iskustvom iz govorništva.
 
7. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorije i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku, za rad na kolegijima iz novije hrvatske književnosti.
 
8. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.
 
9. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grane informacijskih sustava i informatologije na Odsjeku za psihologiju.
 
10. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike, na pola radnoga vremena na Odsjeku za kroatistiku, za rad na jezikoslovnim kolegijima (područje hrvatskoga jezika i teorije jezika).
 
11. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na Odsjeku za filozofiju (bez zasnivanja radnog odnosa).
 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Napomena uz točku 10.: Zaposlenje uključuje jezična istraživanja, nastavu i administrativne poslove. Pristupnik mora biti dobro upoznat s hrvatskim jezičnim normama te s glavnim lingvističkim pravcima i školama (uključujući i novije), a prednost imaju kandidati s iskustvom u lektoriranju tekstova.
 
Pristupnici uz prijavu prilažu (za točke 1. - 9.):

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
 • popis radova i same radove.

 
Pristupnici za točke 10. i 11. trebaju priložiti:

 • pismo prijave na natječaj,
 • životopis (europski format CV),
 • diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • preslika identifikacijske isprave.

Pristupnici za točku 10. prijavi prilažu, uz ostale dokumente i potvrde o lektoriranju tekstova.
 
Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz (potvrdnicu ovlaštene akademske institucije) o poznavanju hrvatskog jezika (razina C2).
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.