Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na HRZZ projektu „Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine“ (UIP-2017-05-6356).


2. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme,na HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, za rad na projektu „ET TIBI DABO: naručitelj i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine“ (IP-2016-06-1265).


Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 
Pristupnici za točku 1. prilažu:
-           potpisanu prijavu,
-           životopis (europski format CV),
-           presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
-           presliku identifikacijske isprave,
-           prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova.
 
Uvjeti pod točkom 1.: završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili integrirani studij povijesti umjetnosti, te doktorat znanosti u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, dobro vladanje stručnom literaturom, istraživanjem i analizom arhivske građe, te metodologijom povijesti umjetnosti. Potrebno je poznavanje rada na računalu, osobito rad u MicrosoftOffice programu.
 
Pristupnici za točku 2. prilažu:

  • potpisanu prijavu,
  • životopis (europski format CV),
  • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
  • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
  • presliku identifikacijske isprave,
  • prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada,
  • dosadašnja priznanja i nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.

 
Uvjeti pod točkom 2.: Završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili integrirani studij povijesti umjetnosti, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomski, diplomski ili integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studiji poznavanje jednog stranog jezika.
 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada, uz tiskani,  potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.