Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.
 
2. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije (4 izvršitelja), za rad na Poslijediplomskom specijalističkom studiju za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova na predmetima: Ravnateljski praktikum: Komunikacijske i prezentacijske vještine, Ravnateljski praktikum: Planiranje, unapređivanje i vrednovanje odgojno-obrazovne ustanove i Ravnateljski praktikum: Primjena stilova rukovođenja, bez zasnivanja radnoga odnosa.
 
3. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja kineziologije na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, bez zasnivanja radnoga odnosa.
 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 1. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom nazivu/stupnju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave,
- za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (B2 ili C1),
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci),
- potvrdu o radnoj sposobnosti.
 
Uvjeti:
- završen sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja pedagogije,
- prosjek ocjena najmanje 4,0.
 
Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo rada u praksi na poslovima pedagoga, iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi, objavljene radove, iskustvo rada na projektu uz preporuku voditelja projekta, dobili su nagrade tijekom školovanja, aktivno se služe engleskim jezikom te imaju napredne vještine rada na računalu.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 2. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom nazivu/stupnjuili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ako je kvalifikacija stečena u inozemstvu,
- dokaz o iskustvu na funkciji ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova (minimalno dva mandata),
- dokaz o iskustvu u izvođenju stručnog osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
- popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
- presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani,
- presliku identifikacijske isprave,
- za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (B2 ili C1).
 
Uvjeti:
- završen sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja pedagogije,
-  iskustvo na funkciji ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova (minimalno dva mandata).

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u izvođenju stručnog osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 3. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- presliku identifikacijske isprave,
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.  
 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, (CD ili USB stick).
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.