Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane socijalne psihologije na Odsjeku za psihologiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane andragogije i grane didaktike na Odsjeku za pedagogiju.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane logike na Odsjeku za filozofiju.

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Odsjeku za kroatistiku.

5. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike za rad na kolegiju Učenje i poučavanje engleskoga jezika (bez zasnivanja radnog odnosa).

6. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije ili polja psihologije za rad na Poslijediplomskome specijalističkom studiju za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova (bez zasnivanja radnog odnosa).


Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točke 1.-5. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje,
- presliku identifikacijske isprave,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 6. prilažu:

- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju i/ili stečenom akademskom nazivu/stupnju,
- dokaz o iskustvu na funkciji ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova (minimalno dva mandata),
- dokaz o iskustvu u izvođenju stručnog osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova,
- presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani,
- presliku identifikacijske isprave,
- za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (b2 ili C1),
- opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.  
 

Uvjeti za točku 6:

- završen sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja pedagogije ili polja psihologije,
- iskustvo na funkciji ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova (minimalno dva mandata).
 

Prednost za točku 6. će imati kandidati koji imaju iskustvo u izvođenju stručnog osposobljavanja i usavršavanja ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova.

Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u NN br. 126 od 24.12.2019.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.