Programi cjeloživotnog obrazovanja

Naziv programa Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike 
Vrsta programa Razlikovna edukacija u postupku stjecanja akademskog naziva 
Trajanje 2 semestra  
Mjesto Na fakultetu
ECTS bodovi 60
Cijena 5.500,00 kn 
Kontakt dppo@ffri.uniri.hr
Napomena Program se izvodi u akademskoj godini 2022./2023.
O programu Program je namijenjen polaznicima koji žele steći pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičko obrazovanje potrebno za rad u školi (prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). Cilj programa je da polaznici steknu temeljne kompetencije nastavnika. 
Dokumenti: 
Pravilnik o programu cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike 
Postupak priznavanja predmeta kojima se stječu nastavničke kompetencije – Naputak za predlagače opisa programa 

Tijekom programa polaznici će steći kompetencije u različitim područjima: 

I. ZNANJE 

 1. Poučavanje i učenje – primijeniti i prilagoditi različite mehanizme i strategije učenja, poučavanja i upravljanja ponašanjem 
  • stvoriti uvjete za učenje prilagođeno osobinama učenika kako bi mogao maksimalno razviti svoje potencijale 
 2. Ocjenjivanje i praćenje – pratiti i ocjenjivati ishode učenja određene curriculumom (programom) predmeta te poznavati akte koje reguliraju ocjenjivanje i praćenje napredovanja učenika 
  • primijeniti različite metode ocjenjivanja i praćenja 
  • upotrijebiti statističke informacije za vrednovanje učinkovitosti vlastitog poučavanja, za nadgledanje napredovanja učenika i podizanje razine postignuća 
 3. Primjena računala u nastavi (ICT) – osnovno razumijevanje kvantitativnih numeričkih i grafičkih prikaza, te upotrebu računala za prikupljanje informacija, izrađivanje i prezentaciju sadržaja i komuniciranje s učenicima 
 4. Poznavanje razvoja učenika i različitosti – prepoznati razvojno specifične osobine učenika, te poznavati, razumjeti i primijeniti znanja o razvojnim, socijalnim, vjerskim, etničkim, kulturnim i jezičnim utjecajima na napredovanje učenika 
  • poznavati ulogu i poslove stručnih suradnika u školi 
 5. Zdravlje i dobrobit učenika – poznavati zakonsku regulativu i pružati podršku učenicima čija je dobrobit ugrožena različitim osobnim okolnostima te prepoznati kada je potrebno potražiti stručnu pomoć 

II. PROFESIONALNE VJEŠTINE 

 1. Planiranje 
  • planira nastavne i izvannastavne aktivnosti dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje 
  • planira razvijanje jezičnih, numeričkih i informatičkih vještina kroskurikularno 
  • planira domaće zadaće i izvannastavne aktivnosti u cilju postizanja napredovanja, proširivanja i utvrđivanja usvojenog znanja 
 2. Poučavanje 
  • koristi različite strategije i izvore poučavanja, uvažavajući različitost i promičući jednakost i različitost učenika 
  • nadograđuje na prethodno znanje, osigurava primjenu novog stečenog znanja, razumijevanje i vještine 
  • prilagođava jezik učenicima, uvodi nove ideje i pojmove jasno i postepeno, učinkovito koristi objašnjenja, pitanja, rasprave i predavanja 
  • učinkovito upravlja učenjem pojedinaca, grupa i razreda, ovisno o artikulaciji nastavnog sata i mjesta izvođenja 
 3. Procjena, praćenje i davanje povratne informacije 
  • učinkovito koristi strategije ocjenjivanja i praćenja 
  • procjena potreba učenika radi postavljanja poticajnih ciljeva učenja 
  • daje pravovremenu, točnu i konstruktivnu povratnu informaciju o učenikovom postignuću i napretku 
  • podržava i vodi učenika da razmotri vlastito učenje, prepozna vlastiti napredak i što još treba unaprijediti 
 4. Procjena poučavanja i učenja 
  • procjenjuje učinke vlastitog poučavanja na napredak učenika (samovrednovanje) i mijenja planiranje nastave i izvedbe nastave kada je potrebno 
 5. Okruženje za učenje 
  • uspostavlja sigurno i svrhovito okruženje za učenje i prepoznaje prilike za izvanškolsko učenje 
  • uspostavlja jasne okvire discipline u razredu kroz konstruktivno usmjeravanje ponašanja učenika i promicanje njihove samokontrole i neovisnosti 
 6. Timski rad i suradnja 
  • radi kao član tima i prepoznaje mogućnosti suradnje s kolegama razmjenjujući primjere dobre prakse 
  • osigurava primjerenu uključenost kolega koji rade s njim u timu te jasno definira uloge koje od njih očekuje 

III. KOMPETENCIJE U UŽEM SMISLU 

 1. Odnos s učenicima 
  • iskazuje pozitivna očekivanja učenicima (svaki učenik može napredovati) i posvećuje se osiguranju postizanja njihovih potencijala te s učenicima uspostavlja poštene odnose uvažavanja, povjerenja i podrške 
  • izražava pozitivne vrijednosti i stavove i ponašanja koja očekuje od učenika – pozitivne stavove prema obrazovanju i učenju, prihvaćanje prava i dužnosti, individualna i građanska odgovornost, uvažavanje različitosti 
 2. Poznavanje uloge, prava, dužnosti i odgovornosti nastavnika 
  • svjestan je profesionalnih dužnosti i zakonskih regulativa koje to određuju 
  • svjestan je politike i prakse radnog mjesta i dijeli kolektivnu odgovornost na za njihovu primjenu 
 3. Učinkovito komuniciranje i rad s drugima 
  • učinkovito komunicira s učenicima, kolegama, roditeljima i skrbnicima uvažavajući potrebe drugih 
  • prepoznaje i uvažava utjecaj kojeg kolege, roditelji i skrbnici mogu imati na razvoj, dobrobit i postignuće učenika 
  • surađuje s drugima 
 4. Osobni profesionalni razvoj 
  • promišlja i unapređuje vlastiti rad i preuzima odgovornost za osobni profesionalni razvoj 
  • prepoznaje prioritete tijekom uvođenja u profesionalni rad 
  • kreativno i konstruktivno pristupa unaprjeđivanju inovacija, spreman prilagoditi vlastiti rad kada je promjena potrebna 
  • prihvaća savjete i povratne informacije nastavnika mentora

Program je strukturiran u tri modula: Opći edukacijski predmeti, Stručni edukacijski predmeti i Metodički predmeti s nastavnom praksom. Modul općih edukacijskih predmeta čine obavezni predmeti kojima se stječu temeljne nastavničke kompetencije: Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija, Opća pedagogija, Didaktika, Metodologija istraživanja u obrazovanju, Poučavanje učenika s posebnim potrebama. Kroz Modul stručnih edukacijskih predmeta stječu se specifične nastavničke kompetencije i sastoji se od obaveznih predmeta (Osnove jezične kulture i Upotreba računala u nastavi) i izbornih predmeta. Modul metodičkih predmeta sa stručno-nastavnom praksom čine obavezni predmeti za stjecanje profesionalnih vještina kroz neposredno praktično iskustvo (Metodika predmeta i Školsko-nastavna praksa) 

Upis na predloženi program moguć je nakon bilo kojeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i nakon jednako priznatog četverogodišnjeg sveučilišnog studija prije uvođenja Bolonjske reforme.

Tekst natječaja

Napomena: Nastava na programu DPPO-a izvodit će se u hibridnom/mješovitom obliku koji uključuje do 40 % nastave online (sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci).

Naziv programa Učenje hrvatskoga jezika kao drugog i stranog jezika:  Škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika (UHDS) 
Vrsta programa Stjecanje znanja, vještina i kompetencija u akreditiranom studijskom programu 
Trajanje 60 sati 
Mjesto Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi4
Cijena2.400,00 kn 
Kontakt zmacan@ffri.uniri.hr, sandra.jukic@ffri.uniri.hr  
Napomena U aktualnoj se akademskoj godini izvodi modul Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika. 
O programu Program je strukturiran kroz dva modula: 1. Škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije 2. Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika Moduli se realiziraju na razinama za početni, srednji i napredni stupanj.  Program je namijenjen polaznicima koji žele steći i razviti svoju jezičnu komunikacijsku sposobnost i međukulturalnu sposobnost na inojezičnom hrvatskom.  
 • primijeniti stečene komunikacijske kompetencije na inojezičnome hrvatskome u osnovnim komunikacijskim situacijama,  
 • oblikovati odgovarajući izraz u okviru različitih jezičnih djelatnosti,  
 • prepoznati poruku govorenog i pisanog teksta, 
 • primijeniti stečena znanja u govoru i pismu,  
 • razviti međukulturalnu kompetenciju, 
 • koristiti tiskane i mrežne leksikografske izvore. 

S obzirom na prirodu posve heterogenih skupina u poučavanju posebni se ishodi učenja utvrđuju prema potrebama i očekivanjima polaznika. 

 1. Škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije  
  • početni stupanj – 60 sati po tečaju 
   • Jezične vježbe – 50 sati po tečaju 
   • Hrvatska kultura i civilizacija – 5 sati po tečaju 
   • Praktična i terenska nastava – 5 sati po tečaju 
  • srednji stupanj – 60 sati po tečaju 
   • Jezične vježbe – 45 sati po tečaju 
   • Hrvatska kultura i civilizacija – 10 sati po tečaju 
   • Praktična i terenska nastava – 5 sati po tečaju 
  • napredni stupanj – 60 sati po tečaju 
   • Jezične vježbe – 40 sati po tečaju 
   • Odabrana predavanja iz hrvatskoga standardnog jezika – 5 sati po tečaju 
   • Hrvatska kultura i civilizacija – 10 sati po tečaju 
   • Praktična i terenska nastava – 5 sati po tečaju 
 2. Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika 
  • Jezične vježbe  za početni stupanj – 60 sati po tečaju 
  • Jezične vježbe za srednji stupanj – 60 sati po tečaju 
  • Jezične vježbe za napredni stupanj – 60 sati po tečaju 

Nema uvjeta za upis. 

Naziv programa Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi 
Vrsta programa Programi usavršavanja s ECTS bodovima (Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva) 
Trajanje30 sati nastave (šest mjeseci) 
MjestoFilozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi10
Cijena950,00 kn 
Kontakt svjetlanakv@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program cjeloživotnog obrazovanja Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi namijenjen je osobama sa završenim  sveučilišnim diplomskim studijem, prvenstveno onima zaposlenima na visokim učilištima. Program je namijenjen primarno inicijalnom obrazovanju nastavnika za rad u visokoškolskoj nastavi. Program cjeloživotnog obrazovanja Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi omogućit će polaznicima stjecanje nekih temeljnih znanja i vještina za posao sveučilišnog nastavnika. Stečena znanja i vještine omogućit će polaznicima da postanu učinkovitiji nastavnici kroz teorijska promišljanja i istraživanja vlastitog poučavanja. 

Tijekom programa polaznici će steći slijedeće temeljne kompetencije: 

 • dizajnirati i planirati aktivnosti učenja i izraditi program kolegija 
 • planirati i provesti promjene u svojoj svakodnevnoj praksi u skladu s rastućim razumijevanjem procesa učenja studenata, te vrednovati provedene promjene 
 • stvoriti poticajno okruženje za učenje i pružiti podršku studentima 

1. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi 

 • teoretski okviri za razumijevanje učenja, osobina studenata i poučavanja i praktične implikacije tih ideja s ciljem unapređenja učenja studenata 
 • nastavnikove i studentske koncepcije o učenju i poučavanju; odnos između ideja, studentskih pristupa učenju i njihovog postignuća 
 • pojam kritičkog mišljenja kao načina prevladavanja spontanog napredovanja i razvoja osnovnih vještina; istraživanje literature o kritičkom mišljenju i njegove primjene u unapređivanju mišljenja studenata 

2. Planiranje i programiranje nastave 

 • Teorijski pristupi planiranja i programiranja u visokoškolskoj nastavi. Taksonomije obrazovnih ciljeva. Ishodi učenja, kompetencije. 
 • Tradicije i (politička) pozadina procesa planiranja i programiranja u visokoškolskoj nastavi. Osvrt na aktualne reforme visokog obrazovanja i uvođenje pristupa planiranja i programiranja temeljenom na ishodima učenja. Europski kvalifikacijski okvir. Projekt TUNING i AHELO. 
 • Analiza procesa izrade studijskih programa, programa nastavnog predmeta i manjeg dijela nastavnog procesa. 
 • Analiza konstruktivnog povezivanja ishoda učenja i drugih elemenata nastavnog/studijskog procesa. 
 • Kritički pregled recentnih istraživanja pristupa planiranja i programiranja u visokoškolskoj nastavi. 

Osnovni uvjet upisa na ovaj program cjeloživotnog obrazovanja je završeni sveučilišni diplomski studijski program bilo kojeg područja znanosti, kao i sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi. Prednost pri upisu imaju zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom zvanju kojima je ovaj program prvenstveno namijenjen. Studij mogu upisati i nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju. Iznimno, mogu se upisati i pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu visokog obrazovanja, ali sudjeluju u realizaciji nastave na visokoškolskoj razini kao vanjski suradnici. Za upis se ne provodi selekcijski postupak.  

Naziv programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju 
Vrsta programa Programi usavršavanja s ECTS bodovima (Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva) 
Trajanje Mjesec dana (12 sati nastave) 
Mjesto Na fakultetu 
ECTS bodovi5
Cijena520,00 kn
Kontakt sanja.smojver.azic@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen polaznicima sa završenim sveučilišnim diplomskim studijskim programom bilo kojeg područja znanosti i umjetnosti. Program mogu upisati zaposlenici u suradničkom i znanstveno-nastavnom zvanju, kao i zaposlenici administrativnih službi. Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju omogućit će polaznicima stjecanje temeljnih znanja o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete u visokom obrazovanju. Polaznici programa upoznat će se sa standardima i kriterijima kvalitete temeljnih djelatnosti u visokoškolskim institucijama. Stečena znanja i vještine omogućit će polaznicima razumijevanju i razvoj postojećih mehanizme praćenja i održavanja sustava kvalitete na njihovim institucijama i na razini Sveučilišta. 
 1. opisati ključne pojmove vezane za osiguranje kvalitete i objasniti pokazatelje kvalitete u visokom obrazovanju 
 2. interpretirati i analizirati poznate pristupe osiguravanju kvalitete uz poseban osvrt na mogućnosti i ograničenja primjene u sustavu (visokog) obrazovanja 
 3. interpretirati i analizirati dokument e ENQA-e i njegovu svrhu u izradi i primjeni procesa osiguranja kvaliteta u RH 
 4. opisati djelovanje sustava za osiguranje kvalitetu na visokoškolskoj instituciji 
 5. analizirati i interpretirati mehanizme unaprjeđenja kvalitete u institucijama visokog obrazovanja 
 6. utvrditi i analizirati organizacijsku kulturu i njezinu ulogu u funkcioniranju institucije 
 7. analizirati kontekstualne čimbenike povezane s razvojem sustava za osiguranje kvalitete 
 8. analizirati ulogu i odgovornost različitih sudionika u procesima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja 
 9. izabrati metode vrednovanja kvalitete primjerene institucijskim potrebama 
 10. prepoznati i analizirati korištene smjernice i preporuke navedene u dokumentu u praksi osiguranja kvalitete u vlastitoj instituciji 

Popis tema: 

 • Pojam kvalitete u visokom obrazovanju; standardi i indikatori kvalitete.  
 • Primjeri osiguravanja kvalitete u gospodarstvu Unutrašnje i vanjsko osiguravanje kvalitete  
 • Organizacijska kultura i osiguravanje kvalitete 
 • Postupci vrednovanja i samovrednovanja  
 • Učinkovitosti mehanizama osiguravanja kvalitete  
 • Uloga različitih dionika u sustavu osiguravanja kvalitete  
 • Aktivno sudjelovanje u radu institucijskog osiguravanja kvalitete  

Osnovni uvjet upisa na ovaj program cjeloživotnog obrazovanja je završeni sveučilišni diplomski studijski program bilo kojeg područja znanosti i umjetnosti. Program mogu upisati zaposlenici u suradničkom i znanstveno-nastavnom zvanju, kao i zaposlenici administrativnih služi. Za upis se ne provodi selekcijski postupak.  

Prednost pri upisu imaju zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom zvanju i koji su završili neke druge programe u okviru programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje ili neki drugi program u kojemu su ovladali pojmovima ishoda učenja. 

Naziv programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja 
Vrsta programa Programi usavršavanja s ects bodovima  (Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva) 
Trajanje 20 sati nastave (dva mjeseca) 
Mjesto Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi7
Cijena750,00 kn 
Kontakt svjetlanakv@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen polaznicima sa završenim sveučilišnim diplomskim studijskim programom bilo kojeg područja znanosti i umjetnosti, koji izvode nastavu na visokoškolskoj ustanovi. Glavni je cilj ovog kolegija da polaznici unaprijede vlastitu praksu vrednovanja znanja i vještina studenata u skladu sa svojim rastućim razumijevanjem svrhe i procesa vrednovanja.  
 • kritički usporediti vlastite ideje o vrednovanju znanja studenata i spoznaje o vrednovanju iz proučene stručne literature 
 • razmotriti i izabrati primjerenu metodu vrednovanja u skladu s očekivanim ishodima učenja 
 • razmotriti različite načine vrednovanja za studente koji se razlikuju po svojim osobinama i potrebama 
 • dizajnirati i primijeniti različite vrste vrednovanja znanja i vještina studenata i načine ocjenjivanja 
 • teoretski okviri za razumijevanje vrednovanja znanja i vještina studenata i praktične implikacije tih ideja s ciljem unapređenja vrednovanja 
 • načini reguliranja načina vrednovanja u okviru važećih pravilnika 
 • poravnanje ishoda učenja i vrednovanja znanja i vještina 
 • metode objektivnog mjerenja i subjektivne procjene znanja 
 • vrednovanje i ocjenjivanje: normativni i kriterijski pristup ocjenjivanju 

Polaznici trebaju poznavati pojmove kompetencija i ishoda učenja te načine njihova ispravnog formuliranja na različitim razinama. Ove pojmove mogli su steći kroz programe stručnog usavršavanja sveučilišnih nastavnika za rad u nastavi ili samostalnim učenjem iz dostupnih izvora i refleksivnim unapređenjem prakse.  

Naziv programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Kritičko mišljenje 
Vrsta programa Programi usavršavanja s ects bodovima 
Trajanje Jedan semestar (60 sati kontaktne nastave) 
Mjesto Hibridno Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka i online 
ECTS bodovi10
Cijena2.700,00 kn. Moguć je i parcijalni upis predmeta,  
“Poučavanje za kritičko mišljenje – pedagogijska perspektiva” (522 kn po polazniku) ili 
“Logičko-filozofijski aspekti kritičkog mišljenja” (1.684 kn po polazniku). 
“Kritičko mišljenje u nastavnoj praksi” (494 kn po polazniku) moguće je upisati isključivo nakon uspješno savladana ostala dva predmeta. 
Kontakt trobok@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen polaznicima sa završenim sveučilišnim diplomskim studijskim programom bilo kojeg područja znanosti i umjetnosti koji sudjeluju u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi ili imaju vanjsku suradnju u nastavnom procesu s visokoškolskom ustanovom. Cilj programa je razviti i osnažiti kompetenciju poučavanja za kritičko mišljenje kod nastavnika s visokoškolskih ustanova.  
 • opisati, analizirati i vrednovati temeljne pojmove kritičkog mišljenja iz pedagogijske i logičko-filozofijske perspektive 
 • kritički analizirati argumente, 
 • uočavati pogreške u zaključivanju, 
 • aktivno slušati i voditi raspravu utemeljenu na otvorenosti, uvažavanju drugih i njihova mišljenja 
 • kreirati nastavu utemeljenu na poučavanju za kritičko mišljenje  

1. Poučavanje za kritičko mišljenje: pedagogijska perspektiva 

 • Poučavanje za kritičko mišljenje: suvremeni pristup poučavanju 
 • Kritički pristup nastavnom sadržaju 
 • Metode, tehnike i oblici aktivnog učenja i poučavanja 
 • Aktivno vrednovanje 
 • Odgojni aspekti poučavanja za kritičko mišljenje 

2. Logičko-filozofijski aspekti kritičkog mišljenja 

 • Iskazi, rečenice, propozicije. Argument. Analiza argumenata: dijagrami i argumentativne mape. Deduktivni i induktivni argumenti. Deduktivni argument i pojam valjanosti. Induktivni argument i induktivna metoda. Enumerativna indukcija vs. univerzalna generalizacija. Logičke pogreške. Kritički esej. Elementi pragmatike: primjeri, važnost i uloga. Argumentacija kao proces izmjene argumenta. Retorika naspram argumentirane dijaloške prakse. Argumentacija i racionalnost. Maksime govorne komunikacije i kooperacije. Pravila i načela kritičke diskusije. Argumentacija kao kulturalna praksa. Vrijednost i koristi razložne argumentacije. 

3. Kritičko mišljenje u nastavnoj praksi 

 • Praćenje nastavne prakse prema elementima poučavanja za kritičko mišljenje 
 • Vrednovanje i unapređivanje nastavne prakse prema elementima poučavanja za kritičko mišljenje 
 • Primjena kritičkog mišljenja i poučavanja za kritičko mišljenje u nastavnoj praksi 

Uvjeti upisa na program su završeni sveučilišni diplomski studij i sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi ili vanjska suradnja u nastavnom procesu s  visokoškolskom ustanovom. Program mogu upisati zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom i znanstveno-nastavnom zvanju. Mogu se upisati i pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu visokog obrazovanja, ali sudjeluju/surađuju u nastavnom procesu na visokoškolskoj razini (vanjski suradnici, mentori u školama i dr.). Za upis se ne provodi selekcijski postupak. 

Naziv programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Suvremene metode poučavanja 
Vrsta programa Programi usavršavanja s ECTS bodovima  
Trajanje Dva mjeseca (18 sati nastave) 
Mjesto Hibridno Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka i online 
ECTS bodovi6
Cijena750,00 kn 
Kontakt jasminka.ledic@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen polaznicima sa završenim sveučilišnim diplomskim studijskim programom bilo kojeg područja znanosti i umjetnosti, prvenstveno onima zaposlenima na visokim učilištima. Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Suvremene metode poučavanja omogućit će polaznicima da mogu uspješno analizirati i kontekstualizirati različite (suvremene) metode poučavanja, povezati ih s ishodima učenja i načinom vrednovanja znanja te provesti samoanalizu vlastitih nastavnih metoda. Stečena znanja i vještine omogućit će polaznicima da postanu učinkovitiji nastavnici te da osnaže svoju nastavnu praksu korištenjem različitih metoda.  
 • analizirati i kontekstualizirati različite (suvremene) metode poučavanja; 
 • prepoznati i kontekstualizirati različite faze nastavnog procesa uz odabir odgovarajuće nastavne metode; 
 • usporediti različite metode poučavanja u istim i različitim fazama nastavnog procesa; 
 • povezati ishode učenja s adekvatnom metodom i načinom vrednovanja znanja; 
 • provesti samoanalizu vlastitih nastavnih metoda; 
 • kritički argumentirati i predložiti promjenu nastavnih metoda na osobnom primjeru. 
 • Nastavni ciklus i njegove etape (pripremanje i realizacija nastave uz odabir odgovarajuće metode poučavanja) 
 • Strukturiranje sadržaja nastave i nastavnih metoda 
 • Izbor adekvatnih metoda poučavanja i razlike između strategija i metoda poučavanja 
 • Nastavne metode u visokom obrazovanju 
 • Kako uspješno koristiti (suvremene) metode poučavanja? 
 • Učenje rješavanjem problema 

Osnovni uvjet upisa na ovaj program cjeloživotnog obrazovanja je završeni sveučilišni diplomski studijski program bilo kojeg područja znanosti, kao i sudjelovanje u izvođenju nastave na visokoškolskoj ustanovi. Prednost pri upisu imaju zaposlenici visokoškolskih institucija u suradničkom zvanju kojima je ovaj program prvenstveno namijenjen i oni koji su završili program Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje ili neki drugi program u kojemu su ovladali pojmovima ishoda učenja. Program mogu upisati i nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju. Iznimno, mogu se upisati i pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu visokog obrazovanja, ali sudjeluju u realizaciji nastave na visokoškolskoj razini kao vanjski suradnici. Za upis se ne provodi selekcijski postupak. 

Naziv programa Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave
Vrsta programa Program usavršavanja s ECTS bodovima 
Trajanje 30 sati u sesijama dvaput tjedno po 2-3 sata, dva mjeseca 
Mjesto Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi8
CijenaU akademskoj godini kada se program aktivira detaljni podatci o cijeni biti će dostupni preko voditelja programa, kontakt: bdrljaca@ffri.uniri.hr 
Kontakt bdrljaca@ffri.uniri.hr; ivodopija@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen sveučilišnim profesorima. Cilj programa je razvijanje govornih i pisanih kompetencija sveučilišnih nastavnika za poučavanje na engleskome jeziku.  
 1. Analizirati i unaprijediti govorne i pisane kompetencije za poučavanje na engleskome jeziku 
 2. Identificirati vlastite prednosti i slabosti u poučavanju na engleskome jeziku 
 3. Primijeniti na nastavi elemente engleskoga jezika za potrebe poučavanja i engleskoga akademskog diskursa  
 4. Kontinuirano provoditi (samo)refleksiju u nastavi na engleskome jeziku 
 5. Razviti prezentacijske i komunikacijske vještine za poučavanje na engleskome jeziku 

Tijekom Programa polaznici će razviti/usavršiti sljedeće kompetencije: 

 1. Jezično-diskursne govorne kompetencije za poučavanje na engleskome jeziku  
 2. Jezično-diskursne pisane kompetencije za poučavanje na engleskome jeziku 
 3. Kompetencije za (samo)kritični osvrt na uporabu engleskoga za akademske potrebe 
 • Govorna kompetencija u EJVIN-u 
 • Pisana kompetencija u EJVIN-u 

Uvjeti su upisa na Program izvođenje nastave na visokoškolskoj ustanovi (Sveučilišta u Rijeci) te najmanje B1 razina engleskoga jezika prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike. 

Naziv programa Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku 
Vrsta programa Programi usavršavanja s ECTS bodovima 
Trajanje 10 sati 
Mjesto Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi
Cijena
Kontakt amemisevic@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen znanstvenom i nastavno-znanstvenome osoblju Sveučilišta u Rijeci. Cilj je programa pomoći znanstvenicima koji žele objavljivati radove na engleskome jeziku u rješavanju konkretnih problema s kojima se suočavaju (od mnogobrojnih i tipičnih gramatičkih pitanja do problema vezanih uz primjenu akademskoga diskursa: npr. pojam jakih tvrdnji i ograđivanja, kako na prihvatljiv način kritizirati tuđi i vlastiti rad itd.) 
 • primijeniti odgovarajuće kriterije za izbor časopisa u kojemu će objaviti svoj rad 
 • prilagoditi svoj rad zahtjevima izabranoga časopisa 
 • prepoznati i izbjeći temeljne pogreške zbog kojih recenzenti odbijaju radove 
 • izražavati na engleskome jeziku precizno i sažeto 
 • prepoznavati i razriješiti dvosmislenosti u vlastitu tekstu 
 • na odgovarajući način istaknuti svoje rezultate (odabrati ispravne gramatičke oblike i dopuštena retorička sredstva)  
 • primijeniti prihvatljive postupke  ograđivanja od tvrdnji 
 • na prihvatljiv način kritički komentirati svoj i tuđi rad 
 • ispravno parafrazirati. 

Program se sastoji od sljedećih cjelina: 

 1. Kako izbor časopisa utječe na pisanje znanstvenoga rada i kako postići prihvatljivost za recenzente. 
  • U ovoj se cjelini razmatraju svi čimbenici koji utječu na izbor časopisa u kojemu će rad biti objavljen, te se pokazuje kako taj izbor utječe na strukturu rada te jezik i stil koji se očekuje. Također se raspravlja o elementima koji moraju biti zadovoljeni kako recenzenti ne bi odbili rad. 
 2. Kako se precizno i sažeto izražavati. 
  • Ova je cjelina usmjerena na izbjegavanje nepotrebnih ponavljanja (elipsa i pro-forms itd.) i načine na koje se tvrdnje i promišljanja mogu izreći jezgrovitije. 
 3. Kako istaknuti svoje rezultate. 
  • U ovoj cjelini objašnjavaju se dopušteni načini isticanja svojih rezultata i nalaza na engleskome jeziku. 
 4. Ograđivanje, kritiziranje, parafraziranje i plagijati.  
  • U okviru ove cjeline polaznici stječu znanja o tome kako se ograditi od jakih tvrdnji, kako na prihvatljiv način kritizirati tuđi i svoj rad, o tome što se smatra prihvatljivom parafrazom, a što plagijatorstvom. 

Program je namijenjen znanstvenome i znanstveno-nastavnome osoblju Sveučilišta u Rijeci.  
Uvjet za upis na program je poznavanje engleskoga jezika najmanje na razini B2 prema ZEROJ-u. 

Naziv programa Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce 
Vrsta programa program usavršavanja s ECTS bodovima (Vrsta „1c“, prema Pravilniku o cjeloživotnom obrazovanju od 24. srpnja 2020. godine, pročišćeni tekst) 
Trajanje 60 sati; tri mjeseca, petkom (18–20.15) i subotom (9–12.30) 
Mjesto Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi10
Cijena3.500,00 kn 
Kontakt emartincic@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se izvodi u tekućoj akademskoj godini
O programu Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci povremeno organizira program cjeloživotnog obrazovanja Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce u svrhu stručnog usavršavanja. Program se odvija u dva modula. Kroatistima je namijenjen lektorski modul. Ostalim polaznicima, u prvom redu društvenoga i humanističkog usmjerenja, namijenjen je poseban modul usavršavanja iz područja hrvatskoga jezika. Polaznici obaju modula programom stječu nova (praktična) znanja iz hrvatskoga standardnog jezika i razvijaju specifične vještine primjene standardnoga jezika te će time biti konkurentniji na tržištu rada kad je riječ o poslovima u kojima je potrebna visoka razina poznavanja i primjene hrvatskoga standardnog jezika. Nakon izvršenih svih obaveza polaznici dobivaju Potvrdu o završenom programu cjeloživotnoga obrazovanja te Dodatak potvrdi o završenom programu cjeloživotnoga obrazovanja (koji sadrži podroban opis sadržaja Tečaja te stečenih kompetencija). 

Lektorski modul u okviru ovoga tečaja osposobljava polaznike za dvije skupine kompetencija: 

 1. Prepoznavanje konkretnih jezičnih problema i odstupanja od normi u suvremenome hrvatskom jeziku:  
  • znanje uporabe priručničke literature iz područja suvremenoga hrvatskog jezika (gramatike, rječnike, pravopise, savjetnike) te poznavanje kompetencija pojedinih tipova priručnika 
  • uspoređivanje različitih podataka u priručničkoj literaturi o pojedinim konkretnim jezičnim problemima te kompetentno donošenje prosudbe o načinu na koji se problem može riješiti 
  • kompetentna primjena podataka iz raznih tipova priručnika na konkretne normativne probleme (na svim jezičnim razinama) 
  • poznavanje temeljnih načela jezične pravilnosti 
  • poznavanje jezičnih značajki pojedinih funkcionalnih stilova te prosuđivanje o prihvatljivim i neprihvatljivim značajkama različitih tipova teksta 
  • poznavanje najčešćih aktualnih normativnih odstupanja u javnoj jezičnoj uporabi te navođenje (mogućih) rješenja 
 2. Obavljanje lektorskoga posla: 
  • razlikovanje dopuštenih i nedopuštenih lektorskih i redaktorskih postupaka u pisanim medijima  
  • provođenje lektorskih i redaktorskih zahvata na različitim tipovima teksta (stručni, znanstveni, popularnoznanstveni, administrativno-poslovni, publicistički itd.) 
  • uočavanje odstupanja od pravogovornih normi i davanje uputa za njihovo ispravljanje 
  • primjena propisanih korekturnih znakova. 

Prevodilački modul u okviru ovoga tečaja osposobljava polaznike za dvije skupine kompetencija: 

 1. Prepoznavanje konkretnih jezičnih problema i odstupanja od normi u suvremenome hrvatskom jeziku:  
  • znanje uporabe priručničke literature iz područja suvremenoga hrvatskog jezika (gramatike, rječnike, pravopise, savjetnike) te poznavanje kompetencija pojedinih tipova priručnika 
  • kompetentna primjena podataka iz raznih tipova priručnika na konkretne normativne probleme (na svim jezičnim razinama) 
  • poznavanje temeljnih načela jezične pravilnosti 
  • poznavanje jezičnih značajki pojedinih funkcionalnih stilova te prosuđivanje o prihvatljivim i neprihvatljivim značajkama različitih tipova teksta 
  • poznavanje najčešćih aktualnih normativnih odstupanja u javnoj jezičnoj uporabi te navođenje (mogućih) rješenja  
  • razlikovanje tipova jezičnih interferencija u hrvatskome (standardnom) jeziku 
 2. Primjena normi hrvatskoga standardnog jezika pri prevođenju na hrvatski jezik: 
  • uočavanje i otklanjanje jezičnih interferencija na sintaktičkoj i leksičkoj razini 
  • poštovanje jezičnih i stilskih normi hrvatskoga standardnog jezika pri prevođenju na hrvatski jezik 
  • donošenje odluka o mogućnostima primjene pravopisnih pravila na primjerima koji nisu obuhvaćeni oprimjerenjima u normativnim priručnicima 
  • primjena propisanih korekturnih znakova.

Lektorski modul:  

 • Jezična pravilnost i funkcionalno jezično raslojavanje 
 • Jezične razine, norme i lektorska praksa 
 • Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku 
 • Hrvatska interpunkcija u teoriji i praksi   
 • Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem 
 • Redaktura i lektura u pisanim medijima 
 • Lektura u govorenim medijima 

Prevodilački modul: 

 • Jezična pravilnost i funkcionalno jezično raslojavanje 
 • Jezične razine, norme i prevodilačka praksa 
 • Hrvatski pravopis: načelno i konkretno 
 • Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku 
 • Hrvatska interpunkcija u teoriji i praksi   
 • Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem 
 • Jezične interferencije 

Dokumenti kojima pristupnici dokazuju da posjeduju potrebne uvjete za upis na program: 

 • za lektorski modul: prvostupnička diploma o završenom preddiplomskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti ili diploma o završenom predbolonjskom ili bolonjskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti  
 • za prevodilački modul: diploma o završenom predbolonjskom ili bolonjskom studiju. 
Naziv programa Škola novinarstva : Etika Kultura Oblikovanje – NOVINA.RI“ 
Vrsta programa Program usavršavanja s ECTS bodovima 
Trajanje 2 semestra 
Mjesto Hibridno Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka i online 
ECTS bodovi1-30
CijenaU akademskoj godini kada se program aktivira detaljni podatci o cijeni biti će dostupni preko voditelja programa, kontakt: nlah@ffri.uniri.hr 
Kontakt nlah@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen ciljanoj skupini polaznika koji žele steći ili usavršiti stručne i praktične vještine medijske pismenosti. Cilj programa je kompetentno mentorsko uvođenje polaznika u modernu i kvalitetnu novinarsku praksu promicanjem etičkih, kulturnih i estetskih standarda u novinarstvu  

Primjenjivati vještine pisanja različitih novinarskih vrsta primjenjujući temeljne etičke, estetske i kulturne postulate javne komunikacije u bilo kojoj formi novinarskog obraćanja javnosti. 

 • Kultura i mediji (kontekstualizacija medija)  
 • Medijska pismenost (artikulacija teksta, područja) 
 • Komunikacijska etika (zakonska regulativa i odgovornost izvještavanja) 
 • Interakcija medija i društvenih aktera (ciljana medijska publika) 
 • Vizualizacija medija (odnos riječi i slike) 

Četverogodišnja srednja škola 

Naziv programa Mladi u suvremenom društvu 
Vrsta programa Program cjeloživotnog obrazovanja 
Trajanje 2 semestra 15 tjedana nastave (vikendima) 
Mjesto Hibridno Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka i online 
ECTS bodovi30
CijenaU akademskoj godini kada se program aktivira detaljni podatci o cijeni biti će dostupni preko voditelja programa, kontakt: bojana.culum@ffri.uniri.hr 
Kontakt bojana.culum@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se neće izvoditi u akademskoj godini 2022./2023. Program se izvodi na engleskom jeziku. 
O programu Dinamičnost i kompleksnost suvremenog društva nalaže sustavan i koherentan pristup u identifikaciji, analizi i evaluaciji ukupnog socijalnog konteksta u kojem egzistiraju različite društvene skupine s ciljem razvijanja responzivnih, adekvatnih i kvalitetnih javnih politika usmjerenih na efikasno rješavanje njihovih problema. Mladi, kao zasebna društvena skupina, nisu izuzetak, a u brojnim normativnim i drugim aktima na nacionalnim, međunarodnim i globalnim razinama prepoznata je njihova specifičnost, kao i važnost kvalitetnog obrazovanja stručnjaka koji će raditi za i sa mladima. Program „Mladi u suvremenom društvu“ je namijenjen svim stručnjacima/kinjama koji/e rade s mladima. Cilj programa je ponuditi znanstvene uvide, ali i praktične vještine koje se odnose na stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj mladih. Program „Mladi u suvremenom društvu“ se sastoji od tri modula koji zajedno pokrivaju najvažnije teme iz područja mladih – (I) istraživanja mladih, (II) rad s mladima i (III) mladi i razvoj zajednice. Fokusom na sinergiju znanstvenih i policy uvida program nudi cjelovitu sliku fenomena mladih i mladosti u suvremenom društvu.  Ciljne skupine su tako radnici s mladima (youth workeri), učitelji, nastavnici i stručni suradnici u obrazovanju, socijalni radnici, odgajatelji u učeničkim domovima i knjižničari. 

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti/studentice unaprijede ove opće 

 • kompetencije: 
 • sposobnost identificiranja ključnih točaka materije te distinkcija važnog od nevažnog; 
 • sposobnost analiziranja i sintetiziranja; 
 • sposobnost kritičkog promišljanja i vrednovanja 
 • sposobnost planiranja i organiziranja 
 • sposobnost učenja rješavanjem problema; 
 • sposobnost primjene znanja u praksi; 
 • sposobnost prilagodbe novim situacijama i upravljanjem informacijama; 
 • sposobnost samostalnog i timskog rada. 

Nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza, očekuje se da student/studentica razvije sljedeće specifične kompetencije, tj. da bude sposoban/sposobna: 

 • poznavati, analizirati i vrednovati literaturu koja se bavi područjem mladih; 
 • navesti i prepoznati relevantne i recentne spoznaje o mladima pozivajući se na rezultate suvremenih istraživanja mladih; 
 • demonstrirati primjenu spoznaja o mladima na konkretnim primjerima iz prakse vodeći računa o svim specifičnim potrebama ciljane skupine; 
 • prepoznati i analizirati oblike rada s mladima; 
 • razlikovati rad s mladima od sličnih koncepata; 
 • vrednovati i primijeniti različite metodologije rada s mladima; 
 • sudjelovati u planiranju, pripremi i izradi programa i projekata koji odgovaraju na specifične probleme i izazove mladih u lokalnim zajednicama; 
 • izraditi i uvoditi nove programe odgojno-obrazovnoga rada s mladima koji se mogu izvoditi u odgojno-obrazovnim ustanovama/organizacijama; 
 • opisati ključne izazove u radu s mladima i predložiti jednostavnija rješenja u nacionalnom i lokalnom kontekstu; 
 • biti sposoban izraditi ishode procesa odgojno-obrazovnog rada s mladima s obzirom na ciljanu skupinu iokolnosti; 
 • prikazati razvoj rada s mladima u Hrvatskoj; 
 • objasniti temeljne teorijske spoznaje o usvajanja građanskim kompetencijama mladih; 
 • voditi argumentirane rasprave o modelima građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj; 
 • pratiti i analizirati provedbu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja; 
 • primjenjivati didaktičko-metodičke postupke usvajanja građanskih kompetencija; 
 • analizirati i vrednovati recentne trendove u području sociologije i politologije mladih; 
 • Prepoznati ključne škole misli u području istraživanja mladih 
 • razumjeti važnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju mladih; 
 • prepoznati važnost triangulacije u istraživanju mladih; 
 • vrednovati i kritički se odnositi prema vlastitom iskustvu rada s mladima;  
 • planirati unapređivanje odgojno-obrazovnog rada s mladima na temelju provedenog vrednovanja 
 • odgojno-obrazovnih i drugih društvenih intervencija; 
 • uvažavati etičke vrijednosti u radu s mladima. 

MODUL I – Istraživanje mladih 

Obavezni predmeti: 

 • Sociologija mladih  
 • Strategije istraživanja mladih i s mladima  

MODUL II – Rad s mladima 

Obavezni predmet: 

 • Oblici i pristupi u radu s mladima 
 • Mentorska podrška 

MODUL III – Mladi i razvoj zajednice 

Obavezni predmet: 

 • Razvoj građanske kompetencije mladih 
 • Istraživačko-metodički praktikum  

Izborni predmeti (svaki polaznik mora upisati četiri izborna kolegija): 

 • Etika u radu s mladima  
 • Razvoj adolescenata i mladih osoba  
 • Država, zajednica i mladi – politička filozofija  
 • Kulturne politike i mladi  
 • Mladi i politika: Hrvatska u europskom kontekstu 
 • Mladi i financijska samostalnost 
 • Mladi i rodna ravnopravnost 
 • Youth and social entrepreneurship (Mladi i društveno poduzetništvo) 
 • Digital (learning in) youth work (Digitalno učenje u radu s mladima) 

Uvjeti upisa na program:  

 1. Završen preddiplomski ili (predbolonjski) dodiplomski studij;  
 2. Poznavanje engleskog jezika na razini da polaznik/ica može pratiti nastavu i čitati literaturu na engleskom jeziku;  
 3. Poznavanje rada na računalu.
Naziv programa Suvremena Poljska: jezik i kultura 
Vrsta programa Program usavršavanja s ECTS-bodovima 
Trajanje 2 semestra, 60 školskih sati aktivne nastave 
Mjesto Online 
ECTS bodovi5
Cijena1.500,00 kn 
Kontakt agnieszka.rudkowska@ffri.uniri.hr 
Napomena Program se izvodi u aktualnoj akademskoj godini Upisi: od rujna do listopada Početak programa: listopad 
O programu Program cjeloživotnoga obrazovanja Suvremena Poljska: jezik i kultura je tečaj poljskoga jezika s elementima opće i suvremene poljske kulture u najširem smislu te riječi. U skladu s najnovijim smjerovima u poučavanju stranih jezika polaznici će steći kulturne kompetencije kroz učenje poljskoga jezika prema razini pohađane grupe (ovisno o broju zainteresiranih moguće je učenje jezika na razinama od A1 do C1 prema ZEROJ).  Nastavu vodi izvorni govornik poljskoga jezika.  Grupe i termin programa određuje se nakon prijava u składu s mogućnostima polaznika.  Nakon položenih provjera znanja polaznici dobivaju potvrdu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  Program se izvodi online stoga je moguće sudjelovati u njemu iz bilo kojeg mjesta. Polaznici moraju imati pristup Internetu, mikrofonu i kameri.  Program se izvodi 1×90 minuta tjedno. 
 • učinkovito koristiti poljski jezik u slušanju i u skladu s razinom pohađanja programa prema ZEROJ 
 • učinkovito koristiti poljski jezik u čitanju u skladu s razinom pohađanja programa prema ZEROJ 
 • učinkovito koristiti poljski jezik u pisanju tekstova u skladu s razinom pohađanja programa prema ZEROJ 
 • učinkovito koristiti poljski jezik u govorenju u skladu s razinom pohađanja programa prema ZEROJ 
 • izražavati intencije i realizirati jezične funkcije koristeći poljski vokabular i gramatičke strukture u skladu s razinom pohađanja programa prema ZEROJ 
 • navesti i opisati odabrane činjenice i fenomene iz vrlo široko shvaćane poljske kulture. 

Obrađivane teme usklađene su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezke (razine A1-C1).

Četverogodišnja srednja škola 

Naziv programa Stručno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture 1 Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1 
Vrsta programa Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva 
Trajanje 3 mjeseca 
Mjesto U zgradi Filozofskog fakulteta 
ECTS bodovi15
CijenaOdređuje se na temelju analize stvarnih troškova u godini u kojoj se program aktivira 
Kontakt gmazzieri@ffri.uniri.hr;  
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program Stručno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture 1 prvi je dio od dva dijela programa i omogućuje usvajanje i razvoj širokog raspona profesionalnih vještina potrebnih za obavljanje raznovrsnih djelatnosti u različitim društvenim područjima, osobito u gospodarstvu, za koje je nužno poznavanje talijanskog jezika kao jednog od važnih svjetskih jezika (ONU podaci o broju populacije koja se služi talijanskim jezikom) i ujedno jednog od najznačajnijih jezika Europske unije.  Program se temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama, omogućuje i povećava mobilnosti sudionika obrazovnog procesa, njihovu konkurentnost i zapošljavanje na tržištu rada.  Specifičnost je Primorsko goranske županije i šire regije autohtona talijanska manjina, te zastupljenost talijanskog jezika kao drugog jezika. Također je važna kulturna i ekonomska povezanost s Italijom. Stoga program odgovara specifičnim potrebama usavršavanja jezika i kulture, radi stjecanja stručnih kompetencija za obavljanje poslova u raznim strukturama gdje je poznavanje talijanskog jezika od ključne važnosti (npr. u nastavi talijanskog jezika u hrvatskim kao i u školama na talijanskom jeziku, u ugostiteljstvu, u turizmu i općenito u trgovini, u međunarodnom prometu i špediciji, u kulturnoj i poslovnoj suradnji te općenito u gospodarstvu koje prepoznaje Italiju kao zemlju-partnera). Program je posebno važan potencijalnim pristupnicima diplomskih studija humanističkih znanosti ukoliko predviđa priznavanje do maksimalne vrijednosti 15 ECTS bodova u okviru C segmenta, kao dio modula kulturalnih studija i u okviru drugih studija koje nudi Filozofski fakultet u Rijeci.  Ankete provedene u Rijeci pokazatelj su izuzetnog interesa za učenje talijanskog jezika, književnosti i kulture.  

Ishodi: 

 1. usavšiti pravilni izgovor talijanskog jezika, te načina artikulacije i rečenične intonacije . 
 2. obrazložiti razvoj talijanskog jezika u modernom društvu odnosno usporediti morfološku i sintaktičku normu talijanskoga i hrvatskoga jezika na razini standarda i sustava te služiti se leksičkim inventarom talijanskoga jezika. 
 3. analizirati kulturne sadržaje kao specifični  višeslojni umjetnički izričaj, kao izraz društvene zbilje u korelaciji s drugim umjetničkim vidovima; 

Kompetencije / profesionalne vještine: 

 1. razviti čitalačke kompetencije na talijanskom jeziku 
 2. koristiti različite strategije i izvore poučavanja uvažavajući različitost govornika 
 1. prilagoditi jezik govornicima, uvoditi nove ideje jasno i postupno, učinkovito koristiti objašnjenja 
 2. razviti  specifične kompetencije ovisno o izbornim predmetima 
 3. raditi kao član tima i prepoznati mogućnosti suradnje s kolegama razmjenjujući primjere dobre prakse 
 4. unaprijediti vlastiti rad i preuzeti odgovornost za osobni profesionalni razvoj 
 5. kreativno i konstruktivno pristupiti unapređivanju inovacija u nastavi 
 6. razviti komunikacijske vještine – usavršiti stručnu terminologiju na vlastitom području rada odnosno  primijeniti poznavanje normi talijanskoga standardnog jezika, u skladu s normama provesti ispravak govorenih iskaza koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i komunikacijskim situacijama, kategorizirati uočena odstupanja od jezičnih normi  te zaključiti o razlozima pojavljivanja odstupanja od jezičnih normi 

MODUL 

PREDMET 

P 

V 

S 

ECTS a, b, c 

Obavezni predmeti 

Talijanski jezik i komunikacija 1 

10 

20 

 

4 

Talijanska kultura XX. Stoljeća 

25 

 

 

6 

Izborni predmeti 

Talijansko društvo i institucije 

20 

 

 

5 

Talijanski mediji: kultura i zabava 

20 

 

 

5 

Uvjet za upis  na program Stručno usavršavanje talijanskog jezika i kulture 1 jest završeni preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski studij  uz aktivno poznavanje talijanskog jezika o čemu treba priložiti potvrdu ovlaštene ustanove ili svjedodžbu završene osnovne ili srednje škole na talijanskom jeziku.   

Naziv programa Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 2 Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 2 
Vrsta programa Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva 
Trajanje 3 mjeseca 
Mjesto U zgradi Filozofskog fakulteta 
ECTS bodovi15
CijenaOdređuje se na temelju analize stvarnih troškova u godini u kojoj se program aktivira 
Kontakt gmazzieri@ffri.uniri.hr;  
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen diplomiranim osobama koje iz poslovnih razloga moraju usavršiti znanje talijanskog jezika i kulture.  Studijski program Stručnog usavršavanja talijanskog jezika, komunikacije i kulture 2 nadovezuje se na program Stručnog usavršavanja talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1, a omogućuje usvajanje i razvoj širokog raspona profesionalnih vještina potrebnih za obavljanje raznovrsnih djelatnosti u različitim društvenim područjima, osobito u gospodarstvu, za koje je nužno poznavanje talijanskog jezika kao jednog od važnih svjetskih jezika (npr. u ugostiteljstvu, u turizmu i općenito u trgovini, u međunarodnom prometu i špediciji, u nastavi talijanskog jezika u hrvatskim kao i u školama na talijanskom jeziku, u kulturnoj i poslovnoj suradnji te općenito u gospodarstvu koje prepoznaje Italiju kao zemlju-partnera). Programom su obuhvaćena tri područja: talijanski jezik, komunikacija i talijanska kultura.  Program se sastoji od dva obvezna predmeta, Talijanski jezik i komunikacija te Čitanje tekstova na suvremenom talijanskom jeziku, i tri izborna predmeta, od kojih polaznici biraju jedan: Oblici talijanske popularne kulture, Raspravljanje i komuniciranje  i Glotodidaktika.  Cilj je programa: obuhvatiti temeljito sve aspekte talijanskog jezika u pisanom i govornom izrazu, upoznati polaznike sa suvremenim talijanskim jezikom kroz čitanje i prijevod istaknutih talijanskih časopisa i poticati analizu svih komunikacijskih stilova od recenzija do pisma, od književnih formi do novinarskih oblika. Kroz program koji traje tri mjeseca polaznik izvršava programom predviđene obveze sukladno ECTS bodovima. Program se ostvaruje neposrednom nastavom i samostalnim radom polaznika na literaturi te izvršavanjem praktičnih zadataka, uz individualne konzultacije s predmetnim nastavnicima.  

Ishodi: 

 1. usavršiti pravilni izgovor talijanskog jezika te način artikulacije i rečenične intonacije . 
 2. obrazložiti i analizirati razvoj talijanskog jezika u modernom društvu, odnosno usporediti morfološku i sintaktičku normu talijanskoga i hrvatskoga jezika na razini standarda i sustava te služiti se leksičkim inventarom talijanskoga jezika. 
 3. analizirati kulturne sadržaje kao specifični višeslojni umjetnički izričaj, kao izraz društvene zbilje u korelaciji s drugim umjetničkim vidovima. 

Kompetencije / profesionalne vještine: 

 1. razviti čitalačke kompetencije na talijanskom jeziku 
 2. koristiti različite strategije i izvore poučavanja uvažavajući različitost govornika 
 3. prilagoditi jezik govornicima, uvoditi nove ideje jasno i postupno, učinkovito koristiti objašnjenja 
 4. razviti  specifične kompetencije ovisno o izbornim predmetima 
 5. raditi kao član tima i prepoznati mogućnosti suradnje s kolegama razmjenjujući primjere dobre prakse 
 6. unaprijediti vlastiti rad i preuzeti odgovornost za osobni profesionalni razvoj 
 7. kreativno i konstruktivno pristupiti unapređivanju inovacija u nastavi 
 8. razviti komunikacijske vještine – usavršiti stručnu terminologiju na vlastitom području rada odnosno  primijeniti poznavanje normi talijanskoga standardnog jezika, u skladu s normama provesti ispravak govorenih iskaza koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i komunikacijskim situacijama, kategorizirati uočena odstupanja od jezičnih normi  te zaključiti o razlozima pojavljivanja odstupanja od jezičnih normi. 

MODUL 

PREDMET 

P 

V 

S 

ECTS a, b, c 

Obavezni predmeti 

Talijanski jezik i komunikacija 2 

10 

20 

 

4 

Čitanje tekstova na suvremenom talijanskom jeziku 

25 

 

 

6 

Izborni predmeti 

Oblici talijanske popularne kulture 

20 

 

 

5 

Raspravljanje i komuniciranje 

10 

10 

 

5 

Glotodidaktika 

10 

20 

 

5 

Uvjet za upis na program Stručnog usavršavanja talijanskog jezika, komunikacije i kulture 2 jest odslušani program Stručnog usavršavanja talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1.   

Naziv programa Stručno usavršavanje: suvremene teme iz talijanistike (L’Italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana
Vrsta programa Daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva 
Trajanje 30 sati nastave 
Mjesto Online u ak. g. 2021./2022. 
ECTS bodovi3
CijenaBesplatno (vanjski izvori financiranja) 
Kontakt gmazzieri@ffri.uniri.hr; iva.persic@uniri.hr 
Napomena Program se izvodi se u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program je namijenjen nastavnicima talijanskoga jezika u talijanskim školama, ali i nastavnicima talijanskoga jezika kao izbornog predmeta u hrvatskim školama, nastavnicima humanističkih i prirodoslovnih predmeta na talijanskom jeziku, odgojiteljima u talijanskim skupinama unutar institucija predškolskog odgoja, odgojiteljima u skupinama predškolskoga odgoja gdje se poučava talijanski jezik te općenito svim nastavnicima koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom.     Svrhovitost programa Suvremene teme iz talijanistike proizlazi iz potrebe za kadrom s izvrsnim kompetencijama komuniciranja na talijanskom jeziku i poznavanja talijanske kulture u djelatnostima odgojno-obrazovnog sustava. Programom su obuhvaćena tri modula:  Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.  Cilj je modula Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik temeljito obuhvatiti sve aspekte talijanskog jezika u pisanom i govornom izrazu. Teži se da polaznici usavrše poznavanje gramatičkih pravila te da razviju sposobnost njihove primjene u različitim kontekstima – strukovnom, literarnom, govornom itd. Cilj je modula Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću definirati i analizirati osnovna načela talijanske kulture i društva XX. stoljeća; opisati i objasniti komunikacijski referencijalni instrumentarij koji se odnosi na proučavanje suvremene talijanske kulture kroz književnost, zemljopis, povijest, kinematografiju, teatar, umjetnost, glazbu te intelektualne i društvene pokrete. Cilj je modula Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima stjecanje jezične kompetencije u kritičkom, pismenom i govornom iskazu, upoznavanje različitih metoda analize teksta te uspostavljanje korelacija između talijanske kulture općenito i specifičnog načina na koji se ona odražava u suvremenim medijima. Osim toga, modul teži sustavnom prikazivanju odabranog opusa s književnopovijesnoga i književnoteorijskoga aspekta. Kroz program, koji se  realizira u rasponu od tri mjeseca, pristupnik izvršava programom predviđene obveze sukladno ECTS bodovima. Program se ostvaruje neposrednom nastavom, vježbama i samostalnim radom polaznika na literaturi te izvršavanjem praktičnih zadataka, uz individualne konzultacije s predmetnim nastavnicima. Program  predviđa 30 sati nastave. 

Ishodi: 

 1. usavršiti verbalnu komunikaciju na talijanskom jeziku;  
 2. usavršiti znanje o razvoju talijanskog jezika u modernom društvu, odnosno morfološku i sintaktičku normu talijanskoga jezika na razini standarda i sustava te proširiti leksički inventar talijanskoga jezika; 
 3. analizirati kulturne, zemljopisne te povijesne sadržaje kao specifični višeslojni umjetnički izričaj, kao izraz društvene zbilje u korelaciji s drugim umjetničkim vidovima; 
 4. usavršiti čitalačke kompetencije te razumijevanje književnih djela. 

Kompetencije / profesionalne  vještine: 

 1. usavršiti analizu i interpretaciju izvedbe nastavnih sati izvedenih na talijanskom jeziku  
 2. analizirati i vrednovati izvođenje nastave na talijanskom jeziku i produbiti bitne pojmove didaktike te njihovu primjenu u školskom i predškolskom okružju 
 3. odrediti  i razmotriti osnovne dimenzije usvajanja i učenja jezika na temelju dosadašnjih spoznaja, provoditi manja istraživanja te usporediti i analizirati dobivene rezultate s teorijskim razmatranjima raznih metodoloških pristupa 
 4. usavršiti poučavanje na talijanskome jeziku u talijanskim i hrvatskim školama te predškolskim ustanovama 
 5. analizirati i interpretirati izvedbe nastavnih sati iz talijanskoga jezika i jezičnoga izražavanja  
 6. usavršiti stručnu terminologiju na vlastitom području rada, odnosno primijeniti poznavanje normi talijanskoga standardnog jezika, u skladu s normama provesti ispravak govorenih iskaza koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i komunikacijskim situacijama, kategorizirati uočena odstupanja od jezičnih normi te zaključiti o razlozima pojavljivanja odstupanja od jezičnih normi 
 7. usavršiti komunikacijske vještine  
 8. razviti različite strategije i koristiti različite izvore poučavanja uvažavajući različitost govornika i vještine poticanja čitanja na talijanskom jeziku 
 9. usavršiti uvođenje novih ideja jasno i postupno u nastavnom procesu 
 10. raditi kao član tima i prepoznati mogućnosti suradnje s kolegama razmjenjujući primjere dobre prakse 
 11. unaprijediti vlastiti rad i preuzeti odgovornost za osobni profesionalni razvoj 
 12. kreativno i konstruktivno pristupiti unapređivanju inovacija u nastavi. 
 PREDMET ECTS a, b, c 
MODUL 1 Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik 
MODUL 2 Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću 
MODUL 3 Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima 

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski studij  uz poznavanje talijanskog jezika na razini C2, potvrda o zaposlenju u školskoj ili predškolskoj ustanovi u kojoj se poučava talijanski jezik ili se poučava na talijanskom jeziku. 

Naziv programa Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije (REP) 
Vrsta programa Razlikovni program u postupku stjecanja akademskog naziva 
Trajanje 1 godina (2 semestra) 
Mjesto Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka 
ECTS bodovi60
Cijena5.500,00 kuna 
Kontakt Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić, e: skusic@ffri.uniri.hr  Referentica studentske službe: Nara Jurčić, e: nara@ffri.uniri.hr  
Napomena Program se ne izvodi u aktualnoj akademskoj godini
O programu Program cjeloživotnoga obrazovanja Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije osposobljava polaznike za nastavak studija na diplomskom (izvanrednom) jednopredmetnom studiju pedagogije. Program se provodi na preddiplomskoj razini u trajanju od 2 semestra, a završetkom programa stječe se 60 ECTS‑bodova.  Svrhovitost programa temelji se na prepoznatim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru s obzirom na to da su uočene potrebe školskog sustava te potrebe uvođenja koncepcije cjeloživotnog obrazovanja za sve profile stručnjaka zaposlenih u odgojno-obrazovnim i drugim srodnim institucijama i organizacijama. Ovim se programom nadomješta nedostatna ili neusklađena kvalifikacijska struktura stručnjaka razvojne pedagoške djelatnosti kako s obzirom na stupanj obrazovanja tako i na obrazovne profile.  Program je koncipiran multidisciplinarno i interdisciplinarno. Osim pedagogije kao temeljne discipline, zastupljene su discipline psihologije, organizacijskih znanosti i defektologije. Interdisciplinarnost i multidisciplinarnost također se očituju i u otvorenosti programa: mogu ga upisati pristupnici s prethodno završenim studijima iz različitih znanstvenih područja. Program predstavlja prvi takav program cjeloživotnog obrazovanja u Hrvatskoj.  

Završetkom ovoga programa stječu se sljedeće kompetencije: 

 • razvojnog i akcijskog istraživanja na području odgoja i obrazovanja; 
 • prepoznavanja i predviđanja promjena u odgoju i obrazovanju; 
 • kreiranja modela obrazovanja i cjeloživotnog učenja; 
 • dizajniranja funkcionalnog kurikuluma i njegove evaluacije; 
 • promicanja multikulturalnih i demokratskih vrijednosti u zajednici 

1. semestar: 

 • Opća pedagogija 
 • Metodologija pedagoškog istraživanja 
 • Povijest odgoja i obrazovanja 
 • Didaktika 
 • Edukacijska psihologija 
 • Izborni predmet 1 
 • Izborni predmet 2 

2. semestar: 

 • Andragogija 
 • Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju 
 • Školska pedagogija 
 • Obrazovna politika 
 • Obiteljska pedagogija 
 • Izborni predmet 1 
 • Izborni predmet 2 

Popis izbornih kolegija (1. ili 2. semestar): 

 • Razvojna psihologija 
 • Upravljanje projektima u obrazovanju 
 • Evaluacijska istraživanja 
 • Filozofija odgoja 
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava 
 • Osnove integriranog odgoja i obrazovanja 

Na program Razlikovne edukacije za upis na diplomski studij pedagogije mogu se upisati polaznici koji su završili: 

 1. Stručne studije u trajanju od dvije ili tri godine, iz sljedećih srodnih polja iz područja društvenih znanosti: odgojne znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija i edukacijsko-rehabilitacijske znanosti te kineziologija. 
 2. Pedagoške akademije u trajanju od dvije ili tri godine, a koji posjeduju položen stručni ispit za rad u školi ili završen program Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja. 
 3. Stručne studije za učitelje razredne nastave te predškolskog odgoja u trajanju od dvije ili tri godine. 
 4. Sveučilišne preddiplomske ili dodiplomske studije i/ili stručne studije u trajanju od dvije ili tri godine drugih znanstvenih područja, a koji posjeduju položen stručni ispit za rad u školi ili završen program Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja. 

Dodatni uvjeti za odabir polaznika na program Razlikovne edukacije za upis na diplomski studij pedagogije bit će utvrđeni Natječajem za upis te neće biti protivni gore navedenim te uvjetima Filozofskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci. 

Skip to content