Javna nabava

Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Predstavnici naručitelja izjavljuju u smislu članka 13. stavka 9. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 143/13 i 13/14) i temeljem Zaključka Vlade RH, KLASA:330-01/10-02/01, URBROJ:5030105-10-3 od 01. travnja 2010. (NN 40/10) da u trenutku objave u ovom postupku nema gospodarskih subjekata s kojima naručitelj, kao obveznik primjene ZJN, ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi, odnosno s kojim je naručitelj u sukobu interesa.

2011. godina

Skip to content