Kvaliteta

Politika kvalitete Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjerena je na kontinuirano osiguravanje i unapređivanje kvalitete svih djelatnosti fakulteta kroz promicanje aktivne uloge i odgovornosti svih dionika u osiguravanju i unaprjeđenju sustava za kvalitetu. 
 
Promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucionalnih mehanizama i procedura provodi se sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja potrebnih za sustavno vrednovanje i trajno promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta. 
 
Odgovornost za sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete u nadležnosti je dekana Filozofskoga fakulteta koji uz pomoć Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete upravlja i provodi aktivnosti sustava za osiguravanje kvalitete i osigurava podršku za nesmetano funkcioniranje sustava. 

Temeljna su načela sustava osiguravanja kvalitete: 

  • Kontinuirano usavršavanje i osuvremenjivanje studijskih programa temeljeno na praćenju relevantnih znanstvenih spoznaja i potreba vanjskog okruženja, uz kontinuirano praćenje i unapređivanje kvalitete nastave
  • Unapređivanje kvalitete i kvantitete znanstvenoga i istraživačkoga rada
  • Osiguravanje etičnosti, transparentnosti i nepristranosti rada donošenjem i primjenom normativnih akata i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom
  • Osiguravanje kvalitete je odgovornost svih odsjeka i drugih organizacijskih jedinica i pojedinaca te podrazumijeva aktivno angažiranje studenata
  • Poticanje i održavanje suradnje s dionicima iz vanjskog okruženja
  • Stvaranje poticajnog okruženja i odgovarajuće podrške za rad kroz kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete različitih oblika rada i zadovoljstva svih dionika te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije fakulteta

Odbor za kvalitetu

Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu (dalje: Odbor) su:

Skip to content