Centri i laboratoriji

Kontakt podaci

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na njegovoj stranici

O Centru za ikonografske studije 

Centar za ikonografske studije osnovan je u siječnju 2010. godine kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta u Rijeci.  

CIS promovira ikonografiju i ikonologiju unutar interdisciplinarnog pristupa vizualnim umjetnostima. Cilj je Centra istražiti i prezentirati nove pristupe u metodologiji interpretacije umjetničkih djela te ojačati navedene discipline unutar kurikuluma preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija. 

Osnovne djelatnosti Centra za ikonografske studije su: 

 • uspostava platforme znanstvenika i istraživača u Hrvatskoj (promicanje ikonografskih i ikonoloških studija u nacionalnom okviru) i povezivanje s inozemnim institucijama i pojedincima 
 • organizacija znanstvenih skupova, seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja 
 • izdavačka djelatnost (izdavanje časopisa IKON – časopisa za ikonografske studije; izdavanje monografija, studija, elaborata, baza podataka i drugih publikacija) 
 • pokretanje projekata s posebnim naglaskom na međunarodnoj suradnji i umrežavanju u međunarodne sustave 
 • organizacija ljetnih škola, radionica i ostalih oblika cjeloživotnoga obrazovanja 
 • uključivanje mladih istraživača i studenata u rad Centra 

Do 2022. Centar izdaje časopis IKON koji izlazi jednom godišnje kao Zbornik radova predstavljenih na međunarodnom skupu ikonografskih studija. Centar je objavio ukupno petnaest brojeva. IKON je uvršten u Web of Science, SKOPUS i Erich Int.  

Od 2022. IKON postaje zasebna serija za ikonografiju i kulturalnu ikonologiju pri prestižnome izdavaču Brepols Publisher. 

Kontakt podaci 

 • Voditelj Centra za jezična istraživanja: doc. dr. sc. Benedikt Perak 
 • Zamjenica voditelja Centra za jezična istraživanja: izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić 

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na njegovoj stranici

O Centru za jezična istraživanja 

Centar za jezična istraživanja (CJI) je multidisciplinarni centar usmjeren na istraživanje jezika iz perspektive različitih humanističkih i društvenih znanstvenih disciplina. Centar je osnovan u ožujku 2015. godine u cilju poticanja suradnje među istraživačima koji djeluju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci a povezani su interesom za fenomen jezika i multidisciplinarno istraživanje. Njihovom suradnjom i radom na zajedničkim projektima želi se pospješiti proučavanje jezika na Sveučilištu u Rijeci i u Hrvatskoj. 

Ciljevi Centra za jezična istraživanja su: 

 • Razvijanje nacionalne suradnje sa sveučilišnim odsjecima i centrima koji se bave jezičnim istraživanjima 
 • Unapređivanje jezičnih istraživanja u Hrvatskoj u suradnji s međunarodnim znanstvenim institucijama 
 • Organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova i gostujućih predavanja 
 • Izvođenje ljetnih radionica i programa za daljnje obrazovanje istraživača 
 • Razmjena istraživača 
 • Promicanje jezične raznovrsnosti u Hrvatskoj putem proučavanja hrvatskih narječja, manjinskih, ugroženih i manje proučavanih jezika koji se govore u Hrvatskoj, te višejezičnosti 
 • Razvijanje kvantitativnog pristupa istraživanju jezika u Hrvatskoj putem primjene metodologija korpusnih istraživanja i sastavljanje jezičnih korpusa 
 • Korištenje metoda jezičnog dokumentiranja i arhiviranja te deskriptivne lingvistike i lingvističke tipologije u sklopu jezičnih istraživanja u Hrvatskoj 
 • Primjenjivanje interdisciplinarnih metoda u proučavanju formiranja kulturnih obrazaca komunikacije 
 • Razvoj infrastrukture za prikupljanje, obradu i reprezentaciju jezičnih podataka 
 • Razvoj i provođenje jezičnih obrazovnih programa 

Kontakt podaci

 • Voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika: doc. dr. sc. Iva Buchberger
 • Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika:
  • prof. dr. sc. Sofija Vrcelj (Odsjek za pedagogiju) 
  • izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić (Odsjek za pedagogiju)
  • izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić (Odsjek za psihologiju) 
  • izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković (Odsjek za psihologiju) 
  • doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo (Odsjek za povijest umjetnosti) 
  • doc. dr. sc. Nataša Košuta (Odsjek za germanistiku) 

O Centru za obrazovanje nastavnika

Centar za obrazovanje nastavnika se osniva se kao centar za organiziranje obrazovnih programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u inicijalnom preddiplomskom i diplomskom obrazovanju nastavnika, kao i u okviru cjeloživotnog usavršavanja nastavnika na svim razinama obrazovanja. 

Osnovne djelatnosti Centra za obrazovanje nastavnika su: 

 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave za stjecanje nastavničkih kompetencija u okviru Nastavničkog modula na nastavničkim studijima Filozofskog fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci; 
 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave programa cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika za stjecanje pedagoško-psihološko-didaktično-metodičkih kompetencija; 
 • planiranje, organiziranje i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje nastavničkih kompetencija za visokoškolske nastavnike; 
 • planiranje, organiziranje i provođenje ostalih kraćih programa cjeloživotnog obrazovanja 
 • planiranje, organiziranje i provođenje specijalističkih studija za nastavnike na svim razinama obrazovanja; 
 • organizacija seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja i ljetnih škola; 
 • pokretanje domaćih i međunarodnih projekata iz područja obrazovanja nastavnika i cjeloživotnog obrazovanja 

Obrazovni programi Centra za obrazovanje nastavnika 

Nastavnički modul (NM)

Ostali programi u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika

 • Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: 
  • Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi 
  • Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju 
  • Vrednovanje znanja 
  • Kritičko mišljenje 
  • Suvremene metode poučavanja

Kontakt podaci 

 • Telefon: +385 (0)51 265-701 
 • Koordinatorica Centra za ženske studije: Doc. dr. sc. Brigita Miloš 
 • Administratorica Centra za ženske studije: Iva Davorija, mag. ped. i pov. 

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na njegovoj stranici

O Centru za ženske studije 

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, službeno otvoren 1. ožujka 2016. godine, znanstveno-istraživačka je platforma  i prostor okupljanja znanosti, umjetnosti i civilnog društva oko tema vezanih za feminizam, rodnu, kritičku te teoriju seksualnosti. 

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci prostor je suradnje studenata/ica, istraživača/ica, znanstvenica/ka, umjetnica/ka, dionika/ca civilnoga društva i angažiranih građana/ki čiji se rad i interes temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorija seksualnosti i rodnih identiteta. Centar nastoji jačati pozitivnu predodžbu o ulozi znanstvenih spoznaja u stvaranju društva jednakih prilika za sve građanke i građane, te širiti svijest o važnosti rodne jednakosti, poštivanju ženskih ljudskih prava i prava svih ugroženih (ranjivih) manjina. 

Ciljevi djelovanja Centra za ženske studije su: 

 • Pospješivanje informiranosti, povezanosti i suradnje među znanstvenicima/cama na Fakultetu čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne te teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja. 
 • Pospješivanje multi- i interdisciplinarnog pristupa istraživanju na Fakultetu, jačanje međuodsječne suradnje, kao i suradnje između različitih sastavnica Sveučilišta, 
 • Povezivanje članova Centra s domaćim i međunarodnim znanstvenicima/cama i umjetnicima/cama te razvijanje suradnje s vanjskim institucijama u cilju prijave zajedničkih projekata, te unapređivanje znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu, 
 • Omogućavanje zajedničkog predstavljanja i promoviranja znanstvenog i stručnog rada na temu feminističke i rodne teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, ostvarenog od strane znanstvenika Fakulteta s ciljem povećanja vidljivosti, vrednovanja i diseminacije tog rada u domaćoj i međunarodnoj akademskoj javnosti, 
 • Pokretanje multi- i interdisciplinarnog online časopisa; pokretanje izdavačke djelatnosti usmjerene na prevođenje relevantnih, a dosad u prijevodu nedostupnih stranih autora/ica, te izdavanje autorskih monografija i uredničkih knjiga domaćih istraživača/ica, 
 • Omogućavanje pokretanja kolegija i/ili sastavljanja obrazovnih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i/ili poslijediplomskoj razini studija. 

Kontakt podaci 

Sve informacije o radu Škole i aktivnostima možete pronaći na stranici

O Riječkoj kroatističkoj školi 

Riječka kroatistička škola promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u  međunarodnom okviru, razvija suvremene metode poučavanja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika,  promiče mobilnost te organizira ispite za provjeru znanja hrvatskoga jezika kao drugoga ili stranoga. U naše se ciljeve ubraja i izrada standardiziranoga ispitnog materijala i priručnika za nastavu, organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, pokretanje stručnih, predavačkih, prevoditeljskih i drugih projekata za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u inozemstvu. Škola ostvaruje suradnju s ostalim institucijama u zemlji i inozemstvu koje su povezane istim ciljevima, s lektorima hrvatskoga jezika na stranim sveučilištima i znanstvenim ustanovama i s domaćim i stranim znanstvenicima, a uspostavlja i veze s hrvatskim iseljenicima. 

Kontakt podaci 

Sve informacije o radu Centra možete pronaći na stranici: www.rimah.uniri.hr 

O Centru za istraživanje srednovjekovne baštine Jadrana – RiMAH 

U Centru se provode znanstveno-istraživačke i edukativne aktivnosti u području medievistike koje su usmjerene na transdisciplinarno istraživanje srednjovjekovnog Jadrana, kao i aktivnosti digitizacije te digitalizacije pri čemu se opisuju, analiziraju, prezentiraju i revaloriziraju fenomeni iz kulturne povijesti, rukopisnih studija (kodikologije, paleografije i fragmentologije), hagiografije i likovnih umjetnosti na prostoru srednjovjekovnog Jadrana.  

Djelatnosti Centra usmjerene su na razvoj i provođenje različitih programa i projekata prvenstveno u istraživanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine srednjovjekovnoga Jadrana kao i rekonstrukcija, prezervacija, prezentacija i revalorizacija i to različitim inovativnim metodama i suvremenim tehnologijama srednjovjekovnih (povijesno-kulturno-umjetničkih i socioloških) fenomena na prostoru Jadrana. 

Ideja je vrhunskim povijesno-humanističkim istraživanjima tzv. horizontalnih tema na prostoru i u društvu srednjovjekovnoga Jadrana (kao što su rodna ravnopravnost, ljudska prava, društvena odgovornost, identitet itd.) ispitati prošlost kako bi se kritički propitala sadašnjost, a za dobrobit građana (u) budućnosti. 

Ciljevi su djelovanja RiMAH-a: 

 • provoditi znanstveno-istraživački rad u području medievistike,  
 • osigurati transfer znanja kroz stvaranje baza znanja, 
 • provoditi digitizaciju i digitalizaciju srednjovjekovne materijalne i nematerijalne baštine Jadrana, 
 • poticati studentsku praksu te provoditi terensku nastavu s obzirom na stjecanje medievističkih kompetencija u redovnom nastavnom procesu Fakulteta, 
 • povezivati i umrežavati rezultate istraživanja srednjovjekovlja i suradnike medieviste, 
 • provoditi programe stručnog usavršavanja kao i programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja koji se tiču srednjovjekovne baštine Jadrana, 
 • poticati stručno usavršavanje članova i suradnika preko projektnih aktivnosti, 
 • popularizirati medievistička istraživanja kao društveno korisna istraživanja napose za lokalnu zajednicu. 

Kontakt podaci 

 • Telefon: +385 (0)51 265-660 (Odsjek za kroatistiku – tajnik) 
 • e-mail: riss@ffri.uniri.hr 

Suradnici: 

Sve informacije o radu RiSŠ možete pronaći na stranici: http://riss.uniri.hr (stranica u izradi) 

O Riječkoj stilističkoj školi 

Riječka stilistička škola (RiSŠ) osnovana je pri Odsjeku za kroatistiku u travnju 2022. godine. RiSŠ zaokuplja se pitanjima stila i stilistike koja izučava na poprištima jezika, književnosti i kulture te njeguje interdisciplinarnu otvorenost filoloških istraživanja. Pokreće istraživačke i izdavačke projekte te inicira, samostalno i/ili u sinergiji s Odsjekom za kroatistiku, pokretanje stilistički usmjerenih edukativnih programa. 

Ciljevi djelovanja RiSŠ su: 

 • provoditi i publicirati interdisciplinarno orijentiran znanstveno-istraživački rad usmjeren na izučavanje suodnosa jezika, književnosti i kulture 
 • stvarati baze znanja usmjerene na transfer znanja 
 • raditi na umrežavanju istraživača unutar područja kao i na umrežavanju baza znanja 
 • uključivati studente u istraživačke djelatnosti Centra u omjeru i intenzitetu primjerenu programu njihova studiranja te uz valorizaciju njihovih aktivnosti u redovnom studijskom programu, s naglaskom na razvijanje kompetencija za budućnost, a u aktivnoj suradnji s Odsjekom za kroatistiku  
 • provoditi programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja u području stilistike i mogućnosti njezine primjene  
 • predlagati Odsjeku za kroatistiku druge specijalizirane nastavne programe iz područja interesa Centra a komplementarne nastavnoj i znanstvenoj orijentaciji Odsjeka te osigurati i nadgledati njihovu provedbu u sinergiji s Odsjekom i s vanjskim suradnicima Centra odnosno Odsjeka za kroatistiku 
 • provoditi stručno usavršavanje članova i suradnika putem projektnih aktivnosti 
 • popularizirati stilistiku kao znanstvenu disciplinu te uopće znanost i interdisciplinarni pristup znanosti 

Kontakt podaci 

 • Administratorica Centra za primijenjenu psihologiju: Irena Miletić, struč. spec. inf. 

Suradnici Centra za primijenjenu psihologiju 

Članovi Odsjeka za psihologiju:

Vanjski suradnici:

Stručni suradnici – trenutni zaposlenici Centra

Stručni suradnici – dosadašnji zaposlenici Centra

 • Đorić Ana, mag. psych. 
 • dr. sc. Mehić Nermina, postdoktorand 
 • Močibob Maja, dipl. psiholog 
 • Vuković Anja, mag. psych. 

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na njegovoj stranici.

O Centru za primijenjenu psihologiju 

Centar za primijenjenu psihologiju (CPP) osnovan je 2014. godine s temeljnom poslovnom idejom pružanja stručnih psiholoških usluga utemeljenih na suvremenim psihologijskim spoznajama te namijenjenih pojedincima, grupama, organizacijama i široj zajednici. 

CPP nudi programe i projekte koji se odnose na istraživanja, edukacije, prevenciju, savjetovanje, evaluaciju projekata i slično, i to prvenstveno u primijenjenim područjima (edukacijske, organizacijske i kliničke) psihologije, ali i u primjeni znanstvenih spoznaja iz područja opće psihologije te metodologije. 

Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju je jedinica na Odsjeku za psihologiju koja ima status katedre. Svi članovi laboratorija su ujedno i članovi sveučilišnog Centra za istraživanje uma i ponašanja (CMB) koji je međuodsječki i međufakultetski. 

Kontakt podaci 

Podaci o Laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju mogu se naći na stranici.

Laboratorij je jedinica na Odsjeku za psihologiju koja predstavlja osnovu za suradnju s Centrom za istraživanje uma i ponašanja(CMB) – više podataka na: cmb.uniri.hr  

O Laboratoriju za primijenjenu psihologiju 

Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju primarno se bavi eksperimentalnim istraživanjima temeljnih emocionalnih, kognitivnih, perceptivnih i psihofizioloških procesa, te individualnim razlikama u odvijanju tih procesa. Nalazi se u sklopu Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i u njegovu radu sudjeluju prvenstveno članovi Odsjeka za psihologiju, ali i drugi znanstvenici s kojima surađujemo na istraživačkim projektima, iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja. Iako se potreba osnutka ovakvoga laboratorija javila još 2004. godine, kada je prvi provizorni laboratorij za mjerenje psihofizioloških parametara bio postavljen u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju formalno je osnovan 2011. godine, kada je dobio novi prostor u zgradi Filozofskoga fakulteta. Zbog tehničkih poteškoća, laboratorij trenutno koristi samo jednu malu prostoriju na fakultetu, ali se trenutno radi na osposobljavanju prostora koji će biti korišten u sklopu sveučilišnog Centra za istraživanje uma i ponašanja. U laboratoriju se upotrebljava najsuvremenija oprema za prezentaciju različitih vizualnih, auditivnih i olfaktornih podražaja, kao i za mjerenje ponašajnih i fizioloških parametara poput vremena reakcije, pokreta očiju, kardiovaskularnih parametara, elektrodermalne aktivacije, tjelesne temperature, disanja i drugih. 

Djelatnost Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju: 

 • Provedba laboratorijskih istraživanja iz područja kognitivne psihologije, percepcije, emocija, motivacije, ličnosti, biološke psihologije, psihofiziologije i drugih 
 • Demonstracije u nastavi 
 • Pružanje podrške u izradi diplomskih radova i doktorskih disertacija 
 • Promocija znanosti 

Kontakt podaci 

Zamjenici voditelja Laboratorija: 

Suradnici: 

Vanjski suradnici 

Sve informacije o radu Laboratorija možete pronaći na stranici: https://cultstud.ffri.hr/?p=541, Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti.pptx 

O Laboratoriju za istraživanje kulturne složenosti 

U laboratoriju se provode interdisciplinarna znanstvena istraživanja kulture kao složenog emergentnog sustava koji nastaje međudjelovanjem tvarnih, bioloških, psiholoških i društveno-kulturnih procesa.  

Područja istraživanja uključuju: mapiranje i modeliranje interakcije psiholoških značajki percepcije, afektivnih stanja i kognitivnih procesa, procesa oblikovanja osobnih i grupnih identiteta, mreža društvenih interakcija, interpretacije simboličkih kodova, strukture jezika i komunikacijskih procesa, organizacije društvenih institucija te emergencije kulturnih modela; međudjelovanja ekoloških i tehnoloških sustava. Osobit se značaj pridaje sinkronijskoj i dijakronijskoj analizi lokalnih kulturnih sustava, uključujući i značajke utjecaja kroz-kulturalnih i globalnih interakcija. 

Svrha Laboratorija je: 

 • Uspostavljanje infrastrukture za provođenje interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja složenih kulturnih fenomena u području društveno-humanističkih, tehničkih i prirodnih znanosti. 
 • Podrška za realizaciju znanstveno-istraživačkih projekata. 
 • Obrazovanje mladih stručnjaka i doktoranada s naglaskom na razvijanje empirijskih pristupa, primjena metodologija i alata digitalne humanistike, računalne obrade prirodnog jezika, strojnog učenja i rudarenja podataka. 
 • Diseminiracija istraživanja u obrazovnu praksu s ciljem osuvremenjivanja obrazovnog kurikuluma. 
Skip to content