Natječaj za izbor asistenta i predavača

04.05.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. Jednog doktoranda na slobodno suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija za rad na HRZZ projektu „Estetsko obrazovanje putem narativne umjetnosti i njegova važnost za humanistiku (AEtNA)“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Jednog nastavnika na slobodno nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polje kineziologija na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici na natječaj za točku 1. trebaju priložiti:

– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju,
– prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
– prikaz dosadašnjega stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova,
– presliku identifikacijske isprave

Dodatni uvjeti/prednost za točku 1.: 

Prednost će imati kandidati koji uz relevantno humanističko obrazovanje imaju i pozadinsko znanje iz domene narativne umjetnosti (književnost, film ili kazalište) koji su se u svojem dosadašnjem radu bavili temama koje su bliske istraživalačkim temama projekta, prvenstveno etičkim i kognitivnim segmentima fikcijskih djela. Dodatno, prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u administrativnim funkcijama.

Pristupnici na natječaj za točku 2. trebaju priložiti:

– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku identifikacijske isprave,
– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– opis dosadašnjeg nastavnog i stručnog rada s dokazima,
– popis radova i radove.

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su uz prijavu priložiti mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. 

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:

– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti i održavanja razgovora za radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju i razgovoru kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni. Za pristupnika koji ne pristupi pisanom testiranju i razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati pristupnikom.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta https://ffri.uniri.hr/o-fakultetu/pristup-informacijama/natjecaji/

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj je objavljen u NN br. 47 od 3. svibnja 2023.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: natjecaji@ffri.uniri.hr

Skip to content