Natječaj za izbor docenta – znanstvenika-povratnika

23.11.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

Jednog nastavnika na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije na Katedri za kognitivne znanosti, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici na natječaj moraju zadovoljavati i dodatne uvjete sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima  u Republici Hrvatskoj, klasa: 640-02/18-04/00145, ur.broj: 533-03-18-0001 od 30. kolovoza 2018. godine i Odluci o izmjeni Odluke o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima  u Republici Hrvatskoj, klasa: 640-02/18-04/00145, ur.broj: 533-03-19-0003 od 5. ožujka 2019. godine. https://mzo.gov.hr/vijesti/projekt-povratka-hrvatskih-znanstvenika-u-domovinu/924

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:

  • potpisanu prijavu na natječaj,
  • životopis (Europass),
  • presliku identifikacijske isprave,
  • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
  • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
  • popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su uz prijavu priložiti mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. 

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (osnovna razina).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:

  • članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
  • članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
  • članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta: https://ffri.uniri.hr/vijesti/natjecaji/

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj je objavljen u NN br. 140 od 22. studenog 2023.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: natjecaji@ffri.uniri.hr

Skip to content