Natječaj za izbor nastavnika

14.03.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane psihologija rada na Odsjeku za psihologiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, prvi izbor iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, prvi izbor iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.

5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku.

6. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentaiz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.

7. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija jezika (bez zasnivanja radnoga odnosa).

8. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija politike (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici na natječaj za točke 1.-8. trebaju priložiti:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je proveden),
– presliku identifikacijske isprave,
– opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
– popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Prednost za točku 5: Prednost će imati kandidati koji imaju objavljene radove i iskustvo u izvođenju visokoškolske nastave na predmetima iz irske književnosti i kulture.
 
Prednost za točku 6: Prednost će imati kandidati koji imaju objavljene radove i iskustvo u izvođenju visokoškolske nastave na predmetima vezanima uz poučavanje za kritičko mišljenje i razvijanje nastavničkih kompetencija.

Svu dokumentaciju osim u papirnatom obliku potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB) s tim da se radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD-u ili USB-u.
 
Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. 
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), osim za točku 5.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u NN br. 34 od 16. ožujka 2022.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom ___“

Skip to content