Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

22.07.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje 

N A T J E Č A J 

za izbor 

  1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za povijest. 
  1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja na Odsjeku za psihologiju. 
  1. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu višeg lektora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike na Odsjeku za germanistiku 
  1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za povijest. 
  1. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije (bez zasnivanja radnoga odnosa). 
  1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije za rad na HRZZ projektu ”Metaforičke kolokacije – sintagmatske sveze između semantike i pragmatike” (Metakol), na određeno vrijeme. 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze. 

Pristupnici na natječaj za točke 1. i 2. trebaju priložiti: 

– potpisanu prijavu na natječaj,

– životopis (Europass), 
– presliku identifikacijske isprave, 
– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, 
– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je proveden), 
– opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima, 
– popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 

Prednost za točku 1.: radovi i istraživački interes iz predmoderne hrvatske povijesti. 

Pristupnici na natječaj za točku 3. trebaju priložiti: 

– potpisanu prijavu na natječaj, 

– životopis (Europass), 

– presliku identifikacijske isprave, 

– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju, 

– dokaz o radnom iskustvu u struci, 

– opis dosadašnjeg nastavnog i stručnog rada s dokazima, 

– popis radova i radove. 

Prednost za točku 3.: 

Dodatni uvjet koji pristupnicima donosi prednost na natječaju: da je izvorni govornik njemačkog jezika. 

Pristupnici na natječaj za točku 4. trebaju priložiti: 

– potpisanu prijavu na natječaj, 

– životopis (Europass), 

– presliku identifikacijske isprave, 

– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju,  

– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom  

  studiju) koji osigurava upis na doktorski studij. 

Prednost za točku 4.: istraživački interes iz područja holokausta. 

Pristupnici na natječaj za točku 5. trebaju priložiti: 

– potpisanu prijavu na natječaj, 

– životopis (Europass), 

– presliku identifikacijske isprave, 

– presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom ili integriranom studiju,  

– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom  

  studiju). 
 

Pristupnici na natječaj za točku 6. trebaju priložiti: 

– potpisanu prijavu na natječaj, 

– životopis (Europass), 

– presliku identifikacijske isprave, 

– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz područja lingvistike, 

– prikaz dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada, 

– popis radova i radove, odnosno separate radova. 

Prednosti za točku 6.: 

  • završen diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti uz poznavanje engleskoga i/ili talijanskoga jezika na razini C2 ili završen odgovarajući studij navedenih jezika; 
  • napredno poznavanje rada na računalu, po mogućnosti s računalnim alatom SketchEngine i sl., 
  • očekuje se da kandidat ima radove iz područja humanističkih znanosti, polje filologija (poželjni su radovi iz područja kolokacija, ali nije uvjet), 
  • poželjno iskustvo rada na stručnim i/ili znanstvenim projektima. 

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku (CD, USB), osim radova za izbor koje je dovoljno dostaviti u elektroničkom obliku. 

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.   

  
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina). 
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno: 

– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), 

– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), 

– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos. 

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. 

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. 

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. 

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti i održavanja razgovora za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju i razgovoru kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.      

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. 

Rok za podnošenje prijava je do 2. rujna 2022. godine. 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 
  
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. 
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu: 
  
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI 
Sveučilišna avenija 4 
51000 Rijeka 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom __

Skip to content