Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

08.02.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.
  2. Jednog suradnika na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, za rad na HRZZ projektu „Teorijska istraživanja na razmeđu filozofije psihologije i društvenih praksi“ (IP-2022-10), na određeno vrijeme.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici na natječaj za točku 1. trebaju priložiti:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku identifikacijske isprave,
– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
– popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Za pristupnike koji se javljaju na točku 1. poželjno je da imaju objavljene znanstvene radove s temama iz antičke ikonografije i umjetnosti starog vijeka, te iskustvo rada u nastavi i poučavanja o umjetnosti starog vijeka.

Pristupnici na natječaj za točku 2. trebaju priložiti:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis,
– presliku identifikacijske isprave,
– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u znanstvenom polju filozofije ili srodnih disciplina kojima se bavi projekt TIPPS (https://sway.cloud.microsoft/xtU0m67IbRR0LAiJ),
– prikaz dosadašnjega stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova,
– kratki opis kako bi se kandidat uključio sa svojim radom na projektu TIPPS,
– primjer pisanog istraživačkog (objavljenog ili neobjavljenog) rada.

Dodatni uvjeti (prednost) za točku 2.:
– prednost će se dati pristupnicima koji će u sklopu projekta TIPPS raditi na ostvarivanju cilja C4 koji se odnosi na način na koji se problem sučeljavanja manifestira u filozofiji psihijatrije i psihologije, s naglaskom na implikacije za razumijevanje pojma medicinskog poremećaja/invaliditeta. Za više o projektu TIPPS, vidi: https://sway.cloud.microsoft/xtU0m67IbRR0LAiJ
– prednost će se dati pristupnicima koji su sposobni pisati istraživačke radove na engleskom jeziku te su motivirani objavljivati radove u vodećim međunarodnim časopisima iz humanističkih i srodnih interdisciplinarnih znanosti.

Kandidati koji uspješno prođu predselekcijski proces bit će pozvani da pristupe intervjuu.

Pristupnici koji su stekli visokoškolsku kvalifikaciju izvan hrvatskog visokoškolskog sustava moraju prije zasnivanja radnog odnosa imati rješenje/mišljenje o vrednovanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdanu od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija/priznavanje-i-vrednovanje-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta https://ffri.uniri.hr/vijesti/natjecaji/

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj je objavljen u NN br. 14 od 7. veljače 2024.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: natjecaji@ffri.uniri.hr

Skip to content