Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

08.11.2021.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija uma na Odsjeku za filozofiju.
 
2. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 
3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točku 1.:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u odgovarajućem polju,
– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je proveden),
– presliku identifikacijske isprave,
– opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
– popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Za točke 2. i 3.:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
– presliku identifikacijske isprave.
 
Prijava s dokumentacijom podnosi se u pisanom i elektroničkom obliku.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. 
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u NN br. 120 od 10. studenog 2021.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom ___“

Skip to content