Natječaj za izbor nastavnika

30.12.2021.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija religije na Odsjeku za filozofiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije na Odsjeku za kulturalne studije.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici na natječaj za točke 1.-3. priložiti:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je proveden),
– presliku identifikacijske isprave,
– opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
– popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Pristupnici na natječaj za točku 4. trebaju priložiti:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis (Europass),
– presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
– presliku identifikacijske isprave,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
– popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 
 
Svu dokumentaciju osim u papirnatom obliku potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB) s tim da se radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD-u ili USB-u.
 
Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. 
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom ___“

Skip to content