Natječaj za izbor suradnika

23.09.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na projektu REVENANT (Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation (ERC Grant #101002908), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na projektu REVENANT (Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation (ERC Grant #101002908), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem adrese e-pošte: revenantCFA@ffri.uniri.hr

UVJETI ZA IZBOR: 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

Za točku 1. – radno mjesto poslijedoktorand

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja Humanističkih znanosti, polja Etnologija i antropologija ili Povijest umjetnosti ili Povijest ili Filologija,
 • minimalno četiri godine iskustva u istraživanju humanističkih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pisanju,
 • sposobnost vršenja istraživanja u nekoliko zemalja povezanih s projektom REVENANT.

Za točku 2. – radno mjesto asistent

 • akademski naziv magistra struke iz područja Humanističkih znanosti, polja Etnologija i Antropologija ili Povijest umjetnosti ili Povijest ili Filologija,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pisanju,

Dodatni uvjeti KOJI DODNOSE PREDNOST NA natječaju:

Za točku 1. – radno mjesto poslijedoktorand

 • stručnost u zemljopisnom i povijesnom kontekstu vezanom uz REVENANT.

Za više informacija o projektu REVENANT pogledajte:       https://revenant.uniri.hr/

 • uspješni kandidat koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju izvan hrvatskog visokoškolskog sustava mora prije zasnivanja radnog odnosa imati Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdanu od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

(https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija)

Za točku 2. – radno mjesto asistent

 • stručnost u zemljopisnom i povijesnom kontekstu vezanom uz REVENANT.

Za više informacija o projektu REVENANT pogledajte:       https://revenant.uniri.hr/

 • uspješni kandidat koji je stekao visokoškolsku kvalifikaciju izvan hrvatskog visokoškolskog sustava mora prije zasnivanja radnog odnosa imati Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdanu od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

(https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija)

Ako kandidat nastavlja obrazovanje u Republici Hrvatskoj za pokretanje postupka priznavanja inozemne kvalifikacije moraju se obratiti Uredu za priznavanje kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci: (https://uniri.hr/en/studies/academic-recognition-of-foreign-higher-education-qualifications-office/).

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

Za točku 1. – radno mjesto poslijedoktorand

 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
 • životopis (Europass),
 • preslike svjedodžbi preddiplomskih i diplomskih studija,
 • presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti,
 • prijepis ocjena na svim razinama studija (sveučilišnog i doktorskog studija),
 • presliku identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica),
 • pisani rad na hrvatskom ili engleskom jeziku (objavljeno ili neobjavljeno, maksimalno 10000 riječi s referencama),
 • dva pisma preporuke,
 • motivacijsko pismo (u kojem se opisuje istraživački projekt koji planiraju provesti kao dio REVENANT-a i njegov odnos s REVENANT-ovim obvezama i ciljevima).

Za točku 2. – radno mjesto asistent

 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
 • životopis (Europass),
 • preslike svjedodžbi preddiplomskih i diplomskih studija,
 • prijepis ocjena na sveučilišnom studiju,
 • presliku identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica),
 • pisani rad na hrvatskom ili engleskom jeziku (objavljeno ili neobjavljeno, maksimalno 10000 riječi s referencama),
 • dva pisma preporuke,
 • motivacijsko pismo (koje uključuje prijedlog teme doktorske disertacije i objašnjenje kako je tema disertacije povezana s aktivnostima na projektu REVENANT (https://revenant.uniri.hr/).

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave, biti će pozvani na intervju s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka.

Za radna mjesta pod točkama 1. i 2. ovog natječaja proces odabira kandidata odvijat će se u tri faze:

U prvoj fazi Povjerenstvo provjerava jesu li prijave kandidata potpune, uredne i pravovremene.

U drugoj fazi, članovi Povjerenstva, neovisno jedni o drugima, dodjeljuju svakom kandidatu najviše 20 bodova, za svaku od sljedećih točaka: (1) publikacije; (2) sudjelovanje na konferencijama; (3) pisani rad (objavljeni ili neobjavljeni) do 10.000 riječi; (4) stručne kompetencije (na temelju životopisa i preporuka); (5) dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studijskom i istraživačkom radu.

U trećoj fazi Povjerenstvo poziva kandidate koji su u drugoj fazi ostvarili najmanje 17 bodova na intervju. Članovi Povjerenstva postavljaju kandidatima pitanja o njihovim interesima i motivaciji da se prijave za poziciju na projektu REVENANT (ERC Consolidator Grant # 101002908). Za intervju kandidati mogu dobiti najviše 10 bodova.

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni posebnim pozivom.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:

–članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),

–članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03i 148/13 i 98/19),

–članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta u Rijeci: https://ffri.uniri.hr/o-fakultetu/pristup-informacijama/natjecaji/

Projekt je financiran sredstvima Europskog istraživačkog vijeća (ERC) okviru programa istraživanja inovacija Obzor 2020 Europske unije (GA 725521).

Skip to content