Natječaj za radno mjesto

06.04.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje
NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na položaju I. vrste – voditelj/ica Ureda za akademsku podršku na projektu UP.03.1.1.0.1.0053 Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile), 1 izvršitelj (m/ž) u nepunom radnom vremenu od 30 sati tjedno, na određeno vrijeme do isteka trajanja projekta, uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:
– magistar/magistra humanističke ili društvene struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva sa studentskom populacijom,
– vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2,
– poznavanje rada na računalu,
– razvijene prezentacijske i organizacijske vještine,
– sklonost timskom radu,
– prednost edukacijsko iskustvo.
 
Uz potpisanu prijavu treba priložiti:
– životopis (u Europass formatu),
– presliku odgovarajuće diplome,
– dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
– elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti i održavanja razgovora za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju i razgovoru kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata bez navođenja razloga poništenja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave u „Narodnim novinama“.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
S naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto voditelja/ice Ureda za akademsku podršku“

Skip to content