Natječaj za radno mjesto

21.06.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto III. vrste – administrativni referent/ica (tajnik/ica Odsjeka za psihologiju), 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, uz probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti: najmanje SSS odgovarajuće struke, napredno poznavanje rada na računalu (s naglaskom na znanje izrade i održavanja internetskih stranica), vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2.

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavanju formalne uvjete natječaja: iskustvo rada u visokoobrazovnoj ustanovi te iskustvo rada u ISVU-u.

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:
– potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis u Europass formatu,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku odgovarajuće svjedodžbe,
– dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili  drugi  odgovarajući dokaz odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući    dokaz  odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta),

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:

– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20),

dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Za kandidate prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj za administrativnog referenta/ice – tajnik/icu Odsjeka za psihologiju“.

Skip to content