Natječaj za radno mjesto

18.09.2023.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na položaju I. vrste – voditelj/ica Ureda za akademsku podršku, 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do okončanja razdoblja nastanka prihvatljivosti izdataka na projektu UP.03.1.1.0.1.0053 „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)“, uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:
– magistar/magistra humanističke ili društvene struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva sa studentskom populacijom,
– vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2,
– poznavanje rada na računalu,
– razvijene prezentacijske i organizacijske vještine,
– sklonost timskom radu,
– prednost edukacijsko iskustvo.
 
Uz potpisanu prijavu treba priložiti:
– životopis (u Europass formatu),
– presliku odgovarajuće diplome,
– dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
– elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21),
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19),
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20),

dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Za kandidate prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Filozofski fakultet u Rijeci pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. (Natječaj je objavljen na Burzi rada HZZ dana 18.9.2023.)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se neposredno ili poštom na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj za voditelja Ureda za akademsku podršku“.

Skip to content