Natječaj za radno mjesto

12.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na radnom mjestu I. vrstediplomirani knjižničar/ka, 1 izvršitelj (m/ž) s pola radnoga vremena, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne djelatnice.

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara ili obveza polaganja stručnog ispita za diplomiranog knjižničara u roku od 2 godine od dana zapošljavanja,
– najmanje godina dana radnog iskustva u knjižnici,
– vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2,
– napredno poznavanje rada na računalu,
– napredno poznavanje rada s programima u knjižničnim sustavima.

Uz potpisanu prijavu treba priložiti:

  • životopis (Europass),
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku odgovarajuće diplome,
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta),
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Za kandidate prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene mrežne stranice Fakulteta https://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet/natjecaji/ishod.html u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto dipl. knjižničar/ka“

Skip to content