Raspisivanje natječaja za upis na Doktorski studij Pedagogija u akademskoj godini 2023./2024.

12.07.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

SVEUČILIŠTE U RIJECI

FILOZOFSKI FAKULTET

Rijeka, Sveučilišna avenija 4

NATJEČAJ

za upis na Doktorski studij Pedagogija u akademskoj godini 2023./2024.

Studij se organizira u 6 semestara u radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena.

Broj upisnih mjesta: 15 studenata (5 u punom i 10 u dijelu radnog vremena)

Iznos školarina po semestru: 1.194,50 eura.

Školarina ne uključuje troškove izdavanja diplome i promocije.

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.

Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 1. Završen jedan od sljedećih studija: sveučilišni diplomski ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja pedagogije, sveučilišni diplomski ili četverogodišnji dodiplomski studij iz područja primarnog obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišni diplomski ili četverogodišnji dodiplomski studij iz sljedećih srodnih polja iz područja društvenih znanosti: obrazovnih znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije i edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i kineziologije odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih područja znanosti.
 2. Pristupnici koji nisu završili diplomske ili četverogodišnje dodiplomske studije iz polja pedagogije mogu se upisati na Doktorski studij Pedagogija uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis na Doktorski studij Pedagogija razmotrit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.
 3. Pristupnicima koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti ili izvršili dio obaveza na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju (iz polja navedenih pod točkom a) povjerenstvo za upis na Doktorski studij Pedagogija razmotrit će i donijeti odluku u kojoj mjeri se dijelovi programa mogu priznati, odnosno odrediti preostale obveze na Poslijediplomskom studiju i sukladno tome odobriti upis.

Dodatni uvjeti za upis na studij:

 • prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom diplomskom ili integriranom odnosno četverogodišnjem dodiplomskom studiju minimalno 3,7;
 • poznavanje engleskog ili drugog svjetskog jezika (talijanski, njemački, francuski) na razini B2 (nije nužno priložiti certifikat);
 • motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor članova Povjerenstva s pristupnikom, izrađen i predstavljen prednacrt istraživanja).

Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će pristupnici s obzirom na:

 • objavljene znanstvene ili stručne radove iz polja pedagogije ili drugih obrazovnih područja;
 • radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja pedagogije ili drugih obrazovnih područja uz potvrdu voditelja projekta.

Pristupnici prilikom prijave moraju naznačiti natječu li se za Doktorski studij Pedagogija u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/584-856.

Pristupnik treba obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu
 2. Obrazac za životopis u EU-formatu
 3. Ovjerena preslika diplome
 4. Potvrda o položenim ispitima, ocjenama (s izračunatim prosjekom ocjena), ECTS bodovima i ocjeni diplomskog rada
 5. Obrazac za prednacrt istraživanja
 6. Rodni list ili kopija domovnice za hrvatske državljane odnosno odgovarajući dokument za strane državljane
 7. Potvrda ustanove ili druge pravne osobe o plaćanju troškova studija ili pisanu izjavu pristupnika o samostalnom plaćanju školarine

Uz prijavu pristupnika obavezno treba pridodati sljedeću dokumentaciju:

Napomena:

dokumente pod točkom 8. i 9. dostavlja isključivo osoba koja piše preporuku /vlastoručno potpisanu i skeniranu/ na e-mail: doktorski.pedagogija@ffri.hr ili poštom na: Filozofski fakultet u Rijeci /s naznakom: Preporuka za upis na Doktorski studij Pedagogija – „NE OTVARATI“/ Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka)

Obrasce potrebne za prijavu (obrazac za prijavu, obrazac za životopis, obrazac za prednacrt istraživanja i obrazac za preporuku mentora/nastavnika i još jedne osobe u znanstvenom zvanju) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Prva razina odabira pristupnika temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Druga razina odabira bit će razgovor na kojem će se ispitati motivacija za studij, a pristupnici će predstaviti prednacrt istraživanja. O načinu provođena razgovora će pristupnici biti pravovremeno obaviješteni.

Rezultati selekcijskog postupka bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta u Rijeci (http://www.ffri.uniri.hr/hr/).

Prijave za upis podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci
(S naznakom: Za upis na Doktorski studij Pedagogija – „NE OTVARATI“)
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

Prijavom na natječaj, pristupnici su suglasni da Filozofski fakultet u Rijeci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je otvoren do 8. rujna 2023. godine

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena: Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za pedagogiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr/hr/; e-mail: doktorski.pedagogija@ffri.hr; telefon: (051) 265-708.

Skip to content