Raspisivanje natječaja za upis na Sveučilišni specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova u ak. god. 2023./2024.

05.07.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
raspisuje
N A T J E Č A J

Za upis na Sveučilišni specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTA UPRAVLJANJA I VOĐENJA
ODGOJNO-OBRAZOVNOM USTANOVOM
u akademskoj 2023./2024. godini
do ukupno 18 studenata u dijelu radnoga vremena

Sveučilišni specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova organizira se u trajanju od 2 semestra, a izvodi se u dijelu radnog vremena (tijekom dvije godine).

Opći uvjeti za upis na studij su:

– Završen diplomski ili dodiplomski studij nastavničkog smjera; studij pedagogije, psihologije, primarnog obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja te drugi srodni studiji. Kandidati koji su završili dodiplomski i diplomski studij koji nije bio nastavničkog smjera, moraju priložiti dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama.
– Minimalno tri (3) godine radnog iskustva u neposrednom pedagoškom radu u odgojno- obrazovnoj ustanovi.

Školarina po semestru iznosi 1.194,50 EUR. Školarina ne uključuje troškove izdavanja diplome i promocije.

Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.

Pristupnik treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. potpisani prijavni obrazac;
2. životopis (u priloženom CV-EU formatu) s opisom stručne aktivnosti na radnom mjestu (postignuća u stručnom radu, nagrade, priznanja, realizirane stručne edukacije i sl.);
3. presliku domovnice (za hrvatske državljane; priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani) ili odgovarajući dokument (za strane državljane);
4. ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju;
5. potvrdu o položenim ispitima diplomskoga ili dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena), ocjenom diplomskog rada i s ECTS bodovima za studente koji su završili diplomske studije;
6. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji nisu završili studij nastavničkog smjera);
7. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanu obliku o plaćanju školarine;
8. potvrdu o dosadašnjem radnom iskustvu u neposrednom pedagoškom radu u odgojno- obrazovnoj ustanovi.

Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac, obrazac za životopis, potvrde) pristupnici mogu  preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta. Nakon isteka roka za prijave, provest će se razgovor s pristupnicima prema posebnom pozivu.

Odabir kandidata temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije i razgovoru s kandidatom. Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će pristupnici koji imaju bolje rezultate s obzirom na stručna postignuća, motivaciju za studij i prosjek ocjena.

Povjerenstvo može naknadno zatražiti dokaze o postignućima u stručnome radu navedenima u životopisu.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel. 051/ 584-856.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet u Rijeci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rezultati selekcijskog postupka bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta u Rijeci (http://www.ffri.uniri.hr/hr/).

Prijave za upis podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
(s naznakom “Za upis na Sveučilišni specijalistički studij za ravnatelje odgojno- obrazovnih ustanova”),
Sveučilišna avenija 4,
51 000 Rijeka

Rok za podnošenje prijava je 11. rujna 2023. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena: Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija, ukoliko se za ovu akademsku godinu ne prijavi dovoljan broj kandidata za osiguravanje održivosti studija.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za pedagogiju, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (mrežne stranice: www.ffri.uniri.hr; telefon: 051/265-708; e-mail: specijalisticki.ravnatelji@uniri.hr).

Prilog 1 – Obrazac za prijavu SSR
Prilog 2 – Obrazac za CV
Prilog 3a – Izjava o plaćanju školarine_SSR_OSOBNO
Prilog 3b – Potvrda o plaćanju školarine_SSR_USTANOVA

Skip to content