Sveučilišni specijalistički studij prevođenja

Naziv studija: Sveučilišni specijalistički studij prevođenja

Razina studija: sveučilišni specijalistički

Trajanje studija: 2 semestra (1 akademska godina)

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 60 ECTS-bodova

O studiju: Prevođenje tekstova svih vrsta, u kombinaciji s tumačenjem, u današnjem je svijetu dobilo dimenziju međunarodnoga masovnog načina komuniciranja. Uz opseg takve vrste komunikacije raste i raznolikost jezičnih zahtjeva kojima prevoditelji moraju znati uspješno udovoljiti. Potrebe usluga kvalitetnih odnosno za specifične potrebe posla obrazovanih prevoditelja javljaju se jednako u javnom i privatnom sektoru. Za profesionalno kvalitetno zadovoljavanje takvih potreba više nije dovoljan standardni način jezične izobrazbe prevoditelja, već se nameće potreba za specijaliziranom obukom na poslijediplomskoj razini. Takva je obuka, slijedom svega što je ovdje navedeno, ujedno i pretpostavka uspješnog poslovanja, a time i razvoja svih segmenata društva koji imaju potrebe za prevoditeljskim uslugama.  Studijski program Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja u potpunosti je usklađen sa smjernicama European Master’s in Translation (EMT) s ciljem olakšavanja mobilnosti studenata kao i lakšeg uključivanja programa u sheme financiranja (što će se posebno aktualizirati ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju) te omogućavanja potpune profesionalne korelativnosti naših diplomiranih studenata s kolegama na europskom tržištu rada.  Razine poznavanja stranih jezika koje se u sklopu ovoga programa nude u potpunosti su usklađene sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) – odnosno dokumentom Vijeća Europe o utvrđivanju 6 stupnjeva znanja stranih jezika.

Naziv koji se stječe završetkom studija: prevoditelj specijalist engleskoga jezika, prevoditelj specijalist njemačkoga jezika

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Studenti se osposobljavaju za visokostručno obavljanje poslova iz područja pismenoga i usmenoga prevođenja imajući u vidu specifične kompetencije nužne za uspješno obavljanje te djelatnosti, od ovladavanja potrebnim znanjima iz materinskoga i stranih jezika preko translatološke znanosti do poznavanja teorijskih i terminoloških osnova niza relevantnih struka (pravo, gospodarstvo, kulturologija i dr.). U užem smislu teži se ka sljedećim kompetencijama:

  • usvajanju tehnike usmenoga i pismenoga prevođenja, a prema međunarodno priznatim standardima
  • razvijanju jezične i kulturne kompetencije u materinskom i izabranom/izabranim stranom/stranim jeziku/jezicima
  • razumijevanju prijevodnoga i komunikacijskoga procesa općenito
  • razumijevanju važnosti kulturoloških i interkulturalnih aspekata za prevoditeljsku praksu
  • razvijanju komunikacijske kompetencije i sposobnosti prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima
  • stjecanju korisnih znanja s područja prava i gospodarstva
  • usvajanju bitnih znanja o EU, njezinim institucijama, pravnom i gospodarskom sustavu
  • upoznavanju s okolnostima i normama prevoditeljske prakse u Hrvatskoj i u EU.

Stjecanjem svih navedenih specifičnih kompetencija pristupnici će se moći uspješno nositi sa svim vidovima prakse, od pismenoga prevođenja do simultanoga i konsekutivnoga tumačenja (programski segment tumačenja dodatno će se razvijati u skladu s potrebama i mogućnostima). Studij je osmišljen na način da se pohađanjem izbornih kolegija omogući individualno profiliranje svakog studenta u smjeru osobnih interesa i potreba, a u konačnici tržištu rada ponudi različite profile prevoditelja (književni, pravni, gospodarski, turistički i drugi segmenti prevođenja).

Za više informacija posjetite stranicu Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja.

Skip to content