Doktorski studij Pedagogija

Naziv studija: Doktorski studij Pedagogija

Razina studija: doktorski studij

Trajanje studija: tri godine za znanstvene novake i asistente zaposlene na visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima, pet godina za studente doktorskih studija koji studiraju uz zaposlenje u drugim ustanovama i gospodarstvu

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije

O studiju: Doktorski studij Pedagogija moderan je, dinamičan i kvalitetan studij namijenjen osposobljavanju budućih visokospecijaliziranih stručnjaka i znanstvenika zainteresiranih za istraživanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Program studija je usklađen s preporukama respektabilnih međunarodnih institucija koje prate i diktiraju trendove doktorskih studija pedagogije odnosno obrazovnih znanosti. Kompatibilan je s programima srodnih studija u zemlji i inozemstvu, no posebno prilagođen realnim potrebama, problemima i izazovima odgojno-obrazovnog sustava kojeg će istraživati, razvijati i inovirati upravo polaznici ovog studija.. Studij osigurava stalnu dinamiku, timski rad, suradnju s institucijama iz vanjskog okruženja i vrhunskim znanstveno-istraživačkim timovima. U programu se njeguje individualni pristup i profesionalno vođenje kandidata tijekom cijelog trajanja studija.

Na potrebu za pokretanjem doktorskog studija Pedagogija na Sveučilištu u Rijeci osobito ukazuju kontinuirane snažne reforme obrazovnog sustava za čije su  osmišljavanje, provođenje i analizu neophodni visoko specijalizirani profesionalci iz područja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti. U posljednjih nekoliko godina zabilježen je niz velikih obrazovnih reformi na svim razinama (predškolskog, osnovnoškolskog, srednjeg i visokog obrazovanja). Svaka reforma zahtjeva kompetentno prilagođavanje i razvijanje obrazovnog sustava prema zahtjevima za usklađivanjem hrvatskog sustava sa drugim nacionalnim sustavima u sklopu europskih/međunarodnih integracija. Svi značajniji reformski zahvati u obrazovni sustav (primjerice, uvođenje HNOSa, NOK-a, programa Državne mature, Bolonjskog procesa, provedbe PISA istraživanja i već najavljenih budućih reformi i projekata) traže visokospecijalizirane profesionalce koji će voditi i usmjeravati rad odgojno-obrazovnih institucija i praktičara u skladu s novim profesionalnim izazovima, a obrazovne politike moraju biti temeljene na podacima i visokostručnim analizama. Imajući u vidu strateške prioritete razvoja RH i tendenciju uspostavljanja društva temeljenog na znanju, važno je naglasiti da su upravo spoznaje iz znanstvenog polja pedagogije temelj za realizaciju ključnih strateških područja i ciljeva.

Radi se o složenom sektoru u kojem se istovremeno odvija niz raznovrsnih profesionalnih djelatnosti (primjerice, predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje; cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih; odgoj i obrazovanje za različite kategorije učenika; odgoj u domovima i drugim odgojnim ustanovama; razvoj kadrova u poduzećima; promišljanje ključnih pitanja obrazovnih politika u uredima državne i lokalne uprave, školski menadžment i dr.). Svaki spomenuti dio sustava odgoja i obrazovanja zahtjeva poseban pristup za promišljanje, istraživanje i razvoj pedagoških djelatnosti. Iz bogate ponude istraživačkih područja, polaznici mogu izabrati i dubinski proučavati ono područje za koje razviju osobiti istraživački interes. Pri tom će pratiti temeljne i najsuvremenije spoznaje pedagoške znanosti i odabranog istraživačkog područja.

Tijekom studija osigurava se suradnja i komunikacija s ključnim institucijama zaduženim ili zainteresiranim za sektor odgoja i obrazovanja. Predviđena je uska suradnja s institucijama civilnog društva, osobito u kontekstu suradnje u izvođenju dijela nastavnoga, ali i znanstveno-istraživačkog procesa. Pri tome se misli na one institucije civilnoga društva koje se svojim djelovanjem dotiču djelatnosti odgoja i obrazovanja u širem smislu. Također valja spomenuti neophodnost suradnje s jedinicama lokalne uprave i samouprave u provedbi nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada (s Odjelom za odgoj i školstvo Grada Rijeke u tom je kontekstu potpisan i sporazum o suradnji). Posebna pozornost usmjerena je na osnaživanje suradnje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i uključivanje u sustav cjeloživotnog (poslijediplomskog) obrazovanja nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (potpisan sporazum o suradnji između Agencije za odgoj i obrazovanje i Sveučilišta u Rijeci). Slične inicijative planiraju se poduzeti i s drugim relevantnim ustanovama.

Sudjelovanjem u radu na postojećim znanstveno-istraživačkim projektima i uključivanjem u rad istraživačkih timova polaznicima će se omogućiti stjecanje temeljnih kompetencija znanstveno-istraživačkog rada, ali i osposobiti za osmišljavanje vlastitih istraživačkih projekata i uspostavljanje komunikacije s istraživačima iz zemlje i inozemstva. Time će svaka nova generacija polaznika ovog doktorskog studija značajno unaprijediti sveučilišnu istraživačku zajednicu i ojačati istraživački potencijal sustava odgoja i obrazovanja

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:

Kompetencije vezane uz znanstvenoistraživački rad

Polaznici doktorskog studija Pedagogija nadograđivat će postojeće i razvijati nove kompetencije vezane uz organizaciju, provedbu i primjenu rezultata empirijskog istraživanja. Osobita pozornost biti će usmjerena na stjecanje kompetencija vezanih uz rad u znanstvenoistraživačkim timovima i aktivno uključivanje u međunarodnu znanstvenu zajednicu istraživača. Očekuje se da će nakon završetka doktorskog studija Pedagogija biti kompetentni:

 • Demonstrirati sustavno razumijevanje znanstvenog (disciplinarnog) područja studija i ovladati vještinama i metodama istraživanja polja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti;
 • Demonstrirati sposobnost osmišljavanja, dizajniranja, implementiranja i prilagođavanja procesa znanstvenog istraživanja;
 • Pokazati sposobnost izvođenja nezavisnog, originalnog i objavljivog istraživanja u polju pedagogije odnosno obrazovnih znanosti;
 • Dati doprinos putem originalnog istraživanja kojim se proširuju granica spoznaja razvijajući značajan rad, čiji se dio prepoznaje i kroz domaće ili međunarodne publikacije s odgovarajućom recenzijom;
 • Sudjelovati u radu znanstveno-istraživačkih timova i osmišljavati nove znanstveno-istraživačke projekte,
 • Kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati nove i složene istraživačke ideje;
 • Komunicirati sa svojim kolegama, širom znanstvenom zajednicom i širim društvenim okruženjem o svojim područjima stručnosti.

Kompetencije vezane uz razvijanje profesionalnog znanja i vještina:

Polaznici će tijekom doktorskog studija Pedagogija nadograđivati stečena znanja i vještina iz polja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti, proširiti spoznaje o teorijskim pristupima proučavanja odabranih tema, interpretirati rezultate suvremenih istraživanja iz odabranog profesionalnog područja i upoznati i analizirati suvremene tehnike i metode koje se primjenjuju u profesionalnoj praksi i na taj način inoviraju i unaprjeđuju tu praksu. Očekuje se da će polaznici nakon doktorskog studija Pedagogija biti kompetentni:

 • Demonstrirati novostečena znanja iz polja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti pomoću kojeg mogu unapređivati profesionalne prakse u području odgoja i obrazovanja,
 • Procjenjivati svoju profesionalnu praksu na temelju podataka prikupljenih empirijskih istraživanjem,
 • Analizirati i propitivati profesionalnu praksu u području odgoja i obrazovanja,
 • Primijeniti i razvijati niz profesionalnih tehnika, vještina, instrumenata i metoda karakterističnih za određeno profesionalno područje i razumjeti njihove teorijske temelje,
 • Razumjeti uloge i različite perspektive sudionika u profesionalnom okruženju,
 • Razmatrati i analizirati niz studija slučajeva u području profesionalne prakse,
 • Istraživati i komentirati etičke dileme u odnosu s profesionalnom praksom,
 • Pokazati osobnu odgovornost i autonomne inicijative u složenim i nepredvidljivim situacijama, u profesionalnom i ekvivalentnom kontekstu u području odgoja i obrazovanja,
 • Kritički se osvrnuti na šire područje primjene profesionalnog znanja u određenim profesionalnim i obrazovnim kontekstima,
 • Razmotriti i reflektirati se na socijalne norme i odnose u svom specifičnom odgojno-obrazovnom području i voditi aktivnosti promjene,
 • Komunicirati rezultate istraživanja i inovacija svojim kolegama,
 • Promovirati, kroz akademski i profesionalni kontekst, tehnološki, socijalni i kulturni napredak u društvu.

Kompetencije vezane uz društveno/javno djelovanje:

Očekuje se da će se polaznici tijekom doktorskog studija Pedagogija aktivno uključiti u promatranje i komentiranje šire društvene i profesionalne prakse. U tom kontekstu očekuje se da će polaznici zauzeti aktivnu ulogu u reagiranju na postojeću situaciju u profesionalnom kontekstu, odabrati odgovarajuće oblike svog profesionalnog i javnog djelovanja i poduzeti odgovarajuće korake kojim će demonstrirati svoj javni profesionalni angažman. Očekuje se da će polaznici doktorskog studija Pedagogija biti kompetentni:

 • Odgovarati i reagirati na aktualne profesionalne probleme i prakse predlažući adekvatna rješenja i pristupe;
 • Uključiti se u kritički dijalog sa drugim sudionicima šireg profesionalnog okruženja,
 • Predvoditi i kreirati složene procese u svojim profesionalnim okruženjima,
 • Pokazati kritičke kompetencije tj. sposobnosti kritike i samokritike
 • Prezentirati i javno obraniti znanstvene studije,
 • Demonstrirati kreativnost i inovativnost u svom profesionalnom okruženju.

Doktori pedagogije mogu se zapošljavati u sljedećim institucijama:

 • na visokoškolskim institucijama odgojno-obrazovnih odnosno nastavničkih profila kao znanstvenoistraživački kadar;
 • u uredima ministarstava, agencija i odjela lokalnih uprava i samouprava koji se bave organizacijom i unapređenjem odgoja i obrazovanja i traže visoko profesionalni kadar odnosno profesionalce za vodeća mjesta u institucijama;
 • u uredima pri rektoratima sveučilišta i veleučilišta kao profesionalci koji vode razvojne poslove (osiguranje kvalitete, pitanja strateškog menadžmenta u visokom obrazovanju i sl.);
 • u nevladinim strukovnim organizacijama koje se bave pitanjima odgoja i obrazovanja.

Tekst natječaja za upis u akademsku godinu 2023./2024.

Skip to content