Doktorski studij iz psihologije

Naziv studija: Doktorski studij iz psihologije

Razina studija: doktorski studij

Trajanje studija: 6 semestara za studente u punom radnom vremenu, 10 semestara za studente u dijelu radnoga vremena

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

Web stranica studija

O studiju: Osnovna misija ovoga doktorskog studija psihologije jest doprinos intelektualnom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom razvoju zajednice, što će se ostvariti podizanjem razine obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provedbom značajnih znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja, osposobljavanjem za cjeloživotno učenje i ulaganje u profesionalni razvoj, povećanom pokretljivošću psihologa i ideja unutar Hrvatske i Europe, te unapređenjem psihološkog mišljenja zajednice općenito. Temeljna komponenta ovoga doktorskog studija je unapređenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje kandidatima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te razvoj strategija, ali i generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokog spektra socijalnih vještina. Cilj je pokretanja ovoga doktorskog studija svojom istraživačkom aktivnošću primarno pridonijeti razvitku regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini. Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci odražava se u primjeni sljedećih principa:

 • izbornost i potpuna orijentiranost k istraživanju,
 • mobilnost studenata i nastavnika,
 • interdisciplinarnost,
 • kolaborativnost,
 • partnerstvo s lokalnom zajednicom.


Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologije

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: 

Doktorand stječe kompetencije najviše razine (8.) prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), a odnose se na kreiranje i vrednovanje novih činjenica u dijelu područja znanstvenih istraživanja što dovodi do pomicanja granica znanja. Također razvija socijalne vještine te samostalnost i odgovornost u radu.  Specifične i generičke vještine za koje se očekuje da će ih doktorand završetkom doktorskoga studija i izradom doktorske disertacije razviti jesu:

 • vještine prikupljanja informacija (pretraživanje literature, kritičko čitanje i otkrivanje pristranosti, vještine intervjuiranja, konstrukcije mjernih instrumenata),
 • vještine planiranja i vođenja projekata (izrada nacrta znanstvenih  istraživanja, organizacija provođenja istraživanja, pravovremeno otkrivanje potencijalnih problema, utvrđivanje potrebnih sredstava, vođenje istraživačkog tima),
 • poznavanje statistike i vještine zaključivanja (poznavanje rada na računalu i primjerenih programa, poznavanje statističkih analiza, vještina statističkog rasuđivanja, sposobnost izvođenja zaključaka na temelju kvantitativnih podataka),
 • vještine pisanja i izvještavanja (govorne vještine i vještine slušanja, sposobnost prikaza podataka i nalaza nestručnoj publici),
 • vještine poučavanja te praćenja i ocijenjivanja studenata,
 • vještinu izražavanja osobnoga profesionalnog i etičkog autoriteta,
 • spremnost preuzimanja etičke i društvene odgovornosti za uspješnost provođenja istraživanja, za društvenu korisnost rezultata istraživanja te za moguće društvene posljedice,
 • spremnost za suočavanje s novim izazovima društva i gospodarstva.

Doktorska izobrazba primarno daje mogućnost za razvoj akademske karijere, ali i za profesionalni razvoj u području industrije, ekonomije, javnog sektora, nevladinih organizacija i sl. Doktori znanosti mogu se zapošljavati na sveučilištima, veleučilištima, institutima, zdravstvenim ustanovama, poduzećima, odnosno na svim onim mjestima gdje je potreba za stvaranjem novih znanja ili novih metoda prioritet razvoja institucije. Za ovaj su doktorski studij pokazali zanimanje Klinički bolnički centar Rijeka, VIPnet d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Nexe grupa d.d. i Adris grupa d.d., Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Kako će novi doktori znanosti imati razvijene, osim specifičnih, i vještine koje se koriste u širokom rasponu poslova, bit će pripremljeni za nove izazove društva i gospodarstva i svojim kreativnim radom pridonijeti boljitku čitavoga društva.

Izvedbeni plan – 2023./2024. 
Program studija

Skip to content